iSTRONG logo horizontal.png
แพทย์หญิงบุฑบท พฤกษาพนาชาติ

จิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลเด็กและวัยรุ่น ตั้งแต่ 7 ขวบขึ้นไป รวมทั้งการดูแลความสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างคุณแม่และเด็ก ผู้ใช้หลากหลายศาสตร์ในการดูแลพัฒนาการของเด็กและวัยรุ่น รวมทั้งการดูแลจิตเวชในผู้ใหญ่


ประวัติการศึกษา

  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

  • ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)

  • การอบรมหลักสูตรครอบครัวบำบัดตามแนวซาเทียร์ หลักสูตรต่อเนื่อง 3 ปี

  • ประกาศนียบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำจิตบำบัดด้วยถาดทรายตามแนวซาเทียร์

  • อบรมกระบวนการนพลักษณ์สำหรับครูแพทย์และเครือข่าย

 

ประวัติการทำงาน

  • จิตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่  (จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น)

  • อาจารย์แพทย์  ประจำศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลนครพิงค์  มหาวิทยาลัยพะเยา

  • วิทยากรในงานสัมมนาทางสุขภาพจิตต่าง ๆ

นัดหมายปรึกษากับ พญ.บุฑบท