ดร.หนุ่มผู้ใช้จิตวิทยาเยียวยาความขัดแย้งในสังคม และชื่นชอบงานเขียนออกสายดาร์คนิดๆ แต่ตัวจริงมุ้งมิ้งและชอบแมว งานอดิเรกคือการค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ

บุคคลผู้มีอิทธิพลต่อแนวคิด :

Wolfgang Köhler

ดร. ชาญ  รัตนะพิสิฐ
DR. CHARN RATTANAPISIT

 • อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • อาจารย์พิเศษ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ที่ปรึกษาฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทเทคโน คองคอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด


 

ความเชี่ยวชาญ และความสนใจ

 • จิตวิทยาพื้นฐาน และมนุษยสัมพันธ์

 • จิตวิทยาสังคม

 • จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

 • การพัฒนาภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม และการส่งเสริมการใช้ศักยภาพของบุคคล

 • กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาสัมพันธภาพ และความคิดสร้างสรรค์

 • การจัดการทั่วไป และการบริหารทรัพยากรมนุษย์

 • การพัฒนาความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตในการทำงาน

 • การลดอคติ และการจัดการกับความขัดแย้งภายในองค์กร

ประวัติการศึกษา

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (จิตวิทยาสังคม)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)

(เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดการศึกษา 4.00)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) (เกียรตินิยมอันดับ 1)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 


 

ช่องทางติดต่อ

 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • LinkedIn Social Icon

iSTRONG ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิต Solutions ด้านสุขภาพจิต ให้คำปรึกษาโดยนักจิตวิทยา นักจิตบำบัด นักจิตวิทยาคลินิกที่มีใบรับรอง รวมถึงบทความจิตวิทยา

© 2016-2020 I Am Strong Co.,Ltd. All rights reserved.

contact@istrong.co                     Call 02-0268949

 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon