{ "data": [ { "event_name": "Purchase", "event_time": 1618419539, "action_source": "website", "user_data": { "em": "7b17fb0bd173f625b58636fb796407c22b3d16fc78302d79f0fd30c2fc2fc068", "ph": null }, "custom_data": { "currency": "THB", "value": null } } ] }
 

บทความจิตวิทยา

รวมบทความทางจิตวิทยา โรคซึมเศร้า สมาธิสั้นในผู้ใหญ่ ข้อคิดการใช้ชีวิต กำลังใจเมื่อรู้สึกเฟล จิตวิทยาความสุข จิตวิทยาเชิงบวก จากนักจิตบำบัด และนักจิตวิทยา