top of page

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลไปใช้ในการทำ Online Event ที่เหมาะสมกับองค์กร
เพื่อค้นหาเนื้อหาที่น่าสนใจ ตอบโจทย์ และช่วยเพิ่มประสิทธิของพนักงานและองค์กร

*ใช้เวลาประมาณ 5 นาที ทุกข้อมูลและความเห็นของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ ใช้วิเคราะห์เพื่อผลิตเนื้อหาที่เป็นประโยชน์เท่านั้น

2. ตำแหน่งงานของท่าน

3. ท่านสนใจเนื้อหาต่อไปนี้ มากน้อยแค่ไหน (ให้คะแนนตามระดับความสนใจ)

Employee Engagement การมีส่วนร่วมของพนักงาน
น้อยที่่สุดน้อยปานกลางมากมากที่สุด
Employee Well-Being ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
น้อยที่่สุดน้อยปานกลางมากมากที่สุด
Conflicts Employee การบริหารความขัดแย้งของพนักงาน
น้อยที่่สุดน้อยปานกลางมากมากที่สุด
Remote Work การทำงานนอกสถานที่
น้อยที่่สุดน้อยปานกลางมากมากที่สุด
Internal Mobility การหมุนเวียนศักยภาพพนักงานภายใน
น้อยที่่สุดน้อยปานกลางมากมากที่สุด
Talent Management การบริหารคนเก่ง
น้อยที่่สุดน้อยปานกลางมากมากที่สุด
Turnover Rate of Employee การควบคุมอัตราการลาออกของพนักงาน
น้อยที่่สุดน้อยปานกลางมากมากที่สุด
HR Tech เทคโนโลยีกับแผนกทรัพยากรมนุษย์
น้อยที่่สุดน้อยปานกลางมากมากที่สุด
DEIB (Diversity, Equity, Inclusion, Belonging) ความสำคัญของความหลากหลาย, ความเสมอภาค, การผนวกรวม, ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์กร
น้อยที่่สุดน้อยปานกลางมากมากที่สุด
4. เรื่องใดในองค์กรที่พบ และส่งผลต่อประสิทธิภาพของพนักงานและองค์กร (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
5. หากองค์กรต้องเสริมบริการสุขภาพจิต ท่านสนใจบริการด้านใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

ทาง iSTRONG ได้รับคำตอบของท่านแล้ว
ขอบคุณที่สละเวลา เพื่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ขอให้วันนี้เป็นวันที่โชคดีนะคะ

bottom of page