บทความล่าสุด
ค้นหาตามประเภทบทความ

การเห็นคุณค่าในตัวเอง (Self-Esteem) ช่วยป้องกันเราจากโรคซึมเศร้าได้

July 14, 2019

 

 

เมื่อเรากำลังรู้สึกว่าขาดการเห็นคุณค่าในตัวเอง (Self-Esteem) เราอาจเริ่ม หรือ เผชิญกับ ภาวะของโรคซึมเศร้า เมื่อเรารู้สึกว่า เรารู้สึกเศร้าเสียใจเป็นเวลานานๆ และไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากความรู้สึกนี้ได้ เราเริ่มเบื่ออาหารและนอนไม่หลับ รวมไปถึงไม่มีสมาธิ ในการทำกิจกรรมใดๆ เลย สิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นสาเหตุของโรคซึมเศร้าก็คือ “ความรู้สึกไม่ชอบตัวเอง หรือขาดการเห็นคุณค่าในความนับถือตัวเอง” นั่นเอง

 

Edward Higgins นักจิตวิทยา ได้จัดประเภทของ ตัวตน ออกเป็น 3 มุมมอง ได้แก่

 

  • ตัวตนที่แท้จริงของเรา

  • ตัวตนที่เราต้องการที่จะเป็น

  • ต้วตนที่เกิดจากมุมมองของคนอื่น

 

ตัวตนที่แท้จริงของเรา คือ สิ่งที่เราเป็น ไม่ว่าจะเป็น บุคลิกลักษณะ ความฉลาด ความสามารถ รวมไปถึงรูปร่างหน้าตาภายนอก

 

ตัวตนที่เราต้องการที่จะเป็น ก็คือ คนที่เรามีความฝัน และเป้าหมายที่เราต้องการที่จะเป็น

 

ตัวตนที่เกิดจากมุมมองของคนอื่น คือ สิ่งที่คนอื่นมองเรา ว่าเราเป็นเช่นไร

 

 

หากตัวตนที่แท้จริงของเรา สอดคล้องกับ ตัวตนที่เราต้องการจะเป็น ก็จะทำให้เราชอบตัวเราเองทำให้

เรามีการเห็นคุณค่าในตัวเองสูง ส่งผลดีต่อเรา ดังต่อไปนี้

 

  • ความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น และ สิ่งที่เราต้องการ

  • ความมั่นใจในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ในชีวิต

  • ความสามารถในการมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงและซื่อสัตย์ และไม่ยอมที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อตัวเอง

  • มีความคาดหวังต่อสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง ไม่มีความคิดแง่ลบต่อตนเองและผู้อื่น

  • มีความสามารถในการจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิตได้อย่างดี

 

ดังนั้น เราจะเห็นได้ว่า การเห็นคุณค่าในตัวเอง มีความสำคัญมากๆ ต่อการมีสุขภาพจิตที่ดี

 

มีงานวิจัยทางจิตวิทยา ได้ทำการศึกษาและค้นพบว่า การที่เรารู้สึกว่า ตัวตนที่แท้จริงของเรา กับ ตัวตนที่เราต้องการที่จะเป็น ไม่สอดคล้องกัน ส่งผลต่อความเสี่ยงในการเป็นโรคซึมเศร้าได้ และคนที่รู้สึกแบบนี้ จะมีการเห็นคุณค่าในตัวเองต่ำ เช่นกัน

 

 

ตัวอย่างเช่น หากตัวตนที่เราต้องการที่จะเป็น คือ คนที่ฉลาด ทำงานหนัก และประสบความสำเร็จในชีวิต แต่เนื่องจากปัจจุบัน เรากำลังประสบกับปัญหาที่อาจทำให้เราไม่สามารถที่จะเป็นบุคคลที่เราต้องการที่จะเป็นได้ เราจะรู้สึกล้มเหลว และหากความรู้สึก ความคิดนี้ ไม่สามารถทำการแก้ไขได้ เราก็มีความเสี่ยงที่จะประสบกับโรคซึมเศร้า