top of page

ความคิดเห็นหลังการใช้บริการ

กรุณาให้ความคิดเห็นหลังการใช้บริการ
Give Us Your Feedback
ระยะเวลาการใช้บริการ
1. ผู้ให้บริการ (นักจิตวิทยา) ตรงเวลาในการให้บริการ
2. คุณพอใจในการให้คำปรึกษาของนักจิตวิทยาท่านนี้
3. การปรึกษาครั้งนี้ช่วยให้คุณมองเห็นทางออกของสถานการณ์ที่กำลังเผชิญ
4. คุณพอใจในบริการของ iSTRONG
5. หากมีประเด็นใหม่ คุณอยากจะกลับมาคุยกับนักจิตวิทยาท่านเดิม
6. คุณอยากแนะนำให้คนใกล้ชิดที่กำลังเผชิญปัญหาในชีวิตได้ใช้บริการนี้บ้าง
7. คุณต้องการนัดหมายนักจิตวิทยาท่านเดิมต่อเพื่อติดตามผล

Feedback sent! ขอบคุณสำหรับ Feedback เรากำลังทำการจัดส่ง E-book ไปยังอีเมล์ของคุณ

bottom of page