{ "data": [ { "event_name": "Purchase", "event_time": 1618419539, "action_source": "website", "user_data": { "em": "7b17fb0bd173f625b58636fb796407c22b3d16fc78302d79f0fd30c2fc2fc068", "ph": null }, "custom_data": { "currency": "THB", "value": null } } ] }
 

ความคิดเห็นหลังการใช้บริการ

กรุณาให้ความคิดเห็นหลังการใช้บริการ
Give Us Your Feedback
arrow&v
arrow&v
ระยะเวลาการใช้บริการ
1. ผู้ให้บริการ (นักจิตวิทยา) ตรงเวลาในการให้บริการ
2. คุณพอใจในการให้คำปรึกษาของนักจิตวิทยาท่านนี้
3. การปรึกษาครั้งนี้ช่วยให้คุณมองเห็นทางออกของสถานการณ์ที่กำลังเผชิญ
4. คุณพอใจในบริการของ iSTRONG
5. คุณอยากจะกลับมาคุยกับนักจิตวิทยาท่านเดิมเพื่อติดตามผลและเพื่อให้กระบวนต่อเนื่อง
6. คุณอยากแนะนำให้คนใกล้ชิดที่กำลังเผชิญปัญหาในชีวิตได้ใช้บริการนี้บ้าง

Feedback sent! ขอบคุณสำหรับ Feedback เรากำลังทำการจัดส่ง E-book ไปยังอีเมล์ของคุณ