{ "data": [ { "event_name": "Purchase", "event_time": 1618419539, "action_source": "website", "user_data": { "em": "7b17fb0bd173f625b58636fb796407c22b3d16fc78302d79f0fd30c2fc2fc068", "ph": null }, "custom_data": { "currency": "THB", "value": null } } ] }
 
ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการกับ iSTRONG

 

บริษัท ไอ แอม สตรอง จำกัด เป็นศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตและครอบครัว บริการให้คำปรึกษาโดยนักจิตวิทยา นักจิตบำบัด นักจิตวิทยาคลินิกที่มีใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรรับรอง รวมถึงแบ่งปันความรู้และคุณค่าผ่านบทความจิตวิทยา ขอแจงรายละเอียดในการรับบริการรับคำปรึกษา iSTRONG ตามข้อมูลด้านล่างนี้

ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ เกี่ยวข้องกับสามฝ่าย คือ
ผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ เรียกว่า “ผู้รับบริการ”
นักจิตวิทยาที่ให้คำปรึกษา เรียกว่า “ผู้ให้บริการ”
บริษัท ไอ แอม สตรอง จำกัด เรียกว่า “ผู้ดูแลการบริการ”

ในการรับบริการรับคำปรึกษา iSTRONG คุณในฐานะผู้ใช้บริการจำเป็นที่จะต้องยอมรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้

นโยบายการใช้บริการ iSTRONG

 

เมื่อผู้รับบริการลงทะเบียนนัดหมายเพื่อรับบริการ ผู้รับบริการต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการก่อน ทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการตกลงร่วมกันในการปฏิบัติการตามวันเวลา และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด

หากการบริการล่วงเลยเวลาไปจากเงื่อนไข ผู้รับบริการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมตามข้อตกลง

ผู้รับบริการสามารถเปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายได้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ยกเว้นกรณีฉุกเฉินที่ต้องมีการชี้แจงอย่างสมเหตุสมผล ผ่านทางช่องทางการติดต่อต่าง ๆ มิฉะนั้นจะถือว่า การบริการดังกล่าวได้ดำเนินการลุล่วงเรียบร้อยแล้ว และผู้รับบริการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง โดยไม่สามารถขอคืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ

ผู้บริการสามารถยกเลิกเวลานัดหมายได้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงสำหรับบริการคุยทางโทรศัพท์หรือวิดีโอคอล และไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมงสำหรับบริการปรึกษาแบบพบหน้า โดยจะมีการคืนเงินค่าบริการ หลังจากมีการหักค่าธรรมเนียม 10% ยกเว้นกรณีฉุกเฉินที่ต้องมีการชี้แจงอย่างสมเหตุสมผล ผ่านทางช่องทางการติดต่อต่าง ๆ มิฉะนั้นจะถือว่า การบริการดังกล่าวได้ดำเนินการลุล่วงเรียบร้อยแล้ว และผู้รับบริการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง โดยไม่สามารถขอคืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ

ในการให้บริการ ผู้ให้บริการ และผู้ดูแลการบริการเป็นเพียงผู้รับฟัง และให้แนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจหาทางออกให้แก่ผู้รับบริการเท่านั้น โดยไม่มีสิทธิ์บังคับให้ผู้รับบริการทำหรือไม่ทำสิ่งใด ๆ ได้ การตัดสินใจลงมือทำหลังจากสิ้นสุดการรับบริการ ถือเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากความรับผิดชอบของผู้ให้บริการและผู้ดูแลการบริการ

นโยบายความเป็นส่วนตัว


ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้รับบริการที่ได้ใช้ในการสมัครและลงทะเบียนนัดหมาย จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานและตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น บริษัทจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับตลอดอายุของการใช้บริการตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับตามที่กฎหมายกำหนด

ในข้อมูลและเรื่องราวของการรับบริการ ทั้งผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ และผู้ดูแลการบริการจะต้องเก็บรักษาทุกอย่างเป็นความลับ โดยห้ามเปิดเผยเรื่องราวส่วนบุคคลและรายละเอียดการให้บริการ ไม่ว่าผ่านช่องทางใด ยกเว้นได้รับอนุญาตจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นกรณีพิเศษเท่านั้น และยกเว้นข้อมูลเชิงสถิติการเข้าใช้บริการในภาพรวม ที่ไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลให้แก่ลูกค้าองค์กรที่มีการตกลงกันไว้แล้วเท่านั้น

นโยบายการชำระเงิน


ในการใช้บริการกับ iSTRONG ผู้ใช้บริการในนามขององค์กร ที่มีรายชื่อในฐานข้อมูล ไม่ต้องชำระเงินในการรับบริการ โดยมีขอบเขตในการรับบริการตามที่มีการทำสัญญาไว้กับแต่ละองค์กร

สำหรับผู้ใช้บริการที่เป็นลูกค้าทั่วไป จะต้องชำระค่าบริการก่อนการได้รับบริการ ตามอัตราที่ระบุไว้ในแต่ละประเภทของบริการ

ในกรณีที่มีการใช้บริการเกินระยะเวลาที่กำหนด ผู้ใช้บริการสามารถชำระเพิ่มเติมภายหลังตามค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากจบการใช้บริการไปแล้ว หากผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าบริการส่วนเกินตามการใช้งาน ผู้ดูแลการบริการมีสิทธิ์ดำเนินคดีตามกฎหมายได้

 

โดยช่องทางการชำระเงิน มีดังนี้

การโอนเงินผ่านธนาคาร
การชำระด้วยบัตรเครดิต ผ่านระบบรับชำระเงินออนไลน์จากผู้ให้บริการ PAYPAL

ซึ่งสามารถดูรายละเอียดการชำระเงินได้จากหน้าของบริการแต่ละประเภท หรือหน้า “บริการ

ติดต่อ Call Center: 02-0268949 ในวันและเวลาทำการตั้งแต่ 9.00 - 18.00น. จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต ผ่านระบบรับชำระเงินออนไลน์จากผู้ให้บริการ PAYPAL ระบบจะทำการอนุมัติการบริการอัตโนมัติหลังจากที่ได้มีการตรวจสอบการชำระเงินแล้ว

นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน


มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน


เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตทาง iSTRONG จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน
iSTRONG เป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม

iSTRONG จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนพร้อมระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้และส่งเรื่องร้องเรียนเข้ามาได้ที่

ช่องทางที่ 1 ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.istong.co จากหน้า ติดต่อเรา
ช่องทางที่ 2 ผ่านทางอีเมล ส่งมาที่ อีเมล contact@istrong.co
ช่องทางที่ 3 ผ่านทางไลน์ ไอดี @istrong
ทีมงานจะเร่งดำเนินการกับทุกเรื่องร้องเรียนของท่านและทำการติดต่อกลับเพื่อสอบถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมภายใน 3 วันทำการ

หมายเหตุ:
บริษัท ไอ แอม สตรอง จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายการและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 
 
 
 

TERMS OF SERVICE

iSTRONG Mental Health is a center for mental health services for individuals and families provided by our certified and licensed counselors, psychotherapists, and clinical psychologists. We strive to raise the awareness on the importance of mental health with our psychology articles. Please see below for how to receive counseling services from iSTRONG.

Terms and conditions of use are between parties as follows:

 • Registered counselee is referred to as a client.

 • Mental health counselor is referred to as a care provider.

 • iSTRONG Mental Health is referred to as a service administrator.

Clients receiving services from iSTRONG must agree to the following conditions:

Our Policy
Privacy Policy
Payment Policy
Complainant Policy

OUR POLICY

When making an appointment, the client must agree to our terms of service beforehand. The client and care provider must agree on a date and time of the appointment and strictly follow any conditions as stated.

If a counseling session goes on for longer than agreed time, the client must pay for the additional minute charges.

Clients may reschedule the appointment no less than 30 minutes before the time of the appointment, except in the case of an emergency. An appointment is considered done if the client fails to get in touch with iSTRONG and reschedule. A refund will not be issued.

Clients may cancel the appointment no less than 2 hours prior to the time of phone counseling and video call counseling appointments and 4 hours prior to the time of face-to-face appointments. A refund will be issued to clients that get in touch with the team with a deduction of 10% fee, except in the case of an emergency. Otherwise, the appointment will be considered done. No refund will be issued.

As for organization clients, fees and hours of services will be calculated according to terms of service agreed in the Service Contract.

In counseling sessions, our care providers may listen, guide, and assist our clients in decision-making. However, our care providers may not force clients to make a choice that is not theirs. Decisions and choices made after counseling sessions are solely of clients and not the responsibility of our care providers and service administrator in any way, shape, or form.

Privacy Policy

Client’s information is used for scheduling, verification, and legal purposes only. iSTRONG does not investigate or keep records on our clients beyond basic personal contact information. All information is protected and kept confidential.

In terms of counseling, clients, care providers, and service administrator must keep all information confidential. All personal information cannot be shared unless there is a signed release of information from every person involved, with the exception of making reports for organizations on service usage which are done without the inclusion of individuals’ personal information as per our agreement.

Confidentiality may be broken to comply with a court order or court-ordered warrant. Personal information may be disclosed in the case that there is disclosure or evidence of physical, sexual or serious emotional abuse or neglect in order to prevent harm.

Payment Policy

In order to receive services from iSTRONG, organization clients who have been registered in the database do not have to pay for our services as per our agreement with the organization.

Regular clients will be charged with service fees depending on service type.

In case of extending the counseling session beyond the specified period, clients can submit the outstanding payment for the extended time within 24 hours after the counseling session has ended. Should the clients decide not to submit the payment for the extended time, the service administrator has the rights to proceed with legal action.


Our payment methods include:

 • Money transfers (Mobile banking or ATM)

 • Credit card

 • PayPal

Payment information and pricing are available on the service page or “Our Services.”

Our call center may be reached at 02-0268949. Our office hours are 9.00am – 6:00pm Monday to Friday (except holidays).

Clients paying with credit cards or PayPal will receive an appointment confirmation from our system after the payment is accepted.

 

Complainant Policy

 

Complainant protection measures

To protect rights of the complainant or petitioner, iSTRONG will not disclose identifiable personal information of the complainant. All information will be kept confidential with the exception of the person in charge of the complaint.

The person in charge will keep all information as well as any physical evidence such as documentation confidential. All information and evidence are not to be disclosed to other parties unless ordered by the court.

THE PROCESS

iSTRONG reviews filed complaints and takes action by informing every person involved in order to start a investigation and take steps to resolve reported issues appropriately. iSTRONG will follow up with the complaint and keep the complaintant up-to-date as the investigation progresses.

Complaint Submissions

Clients may submit or file a complaint with their name, e-mail address, phone number, and other details attached to:

1) Our CONTACT on our website: www.istrong.center
2) Our e-mail address: contact@istrong.co
3) Our official LINE account: @istrong

The iSTRONG team will go through the submissions and may take up to 3 days to respond.

Disclaimer:
iSTRONG by I Am Strong Co., Ltd. may change or update the pricing of our services and terms and conditions without notice.

Return and Refund Policy

 

Thank you for shopping at iSTRONG.

If, for any reason, You are not completely satisfied with a purchase We invite You to review our policy on refunds and returns. The following terms are applicable for any service and products that You purchased with Us.

Interpretation and Definitions

Interpretation

The words of which the initial letter is capitalized have meanings defined under the following conditions. The following definitions shall have the same meaning regardless of whether they appear in singular or in plural.

Definitions

For the purposes of this Return and Refund Policy:

 • Company (referred to as either "the Company", "We", "Us" or "Our" in this Agreement) refers to Actualiz Co.,Ltd., 189/81 Thep Rak Road, Tha Raeng, Bang Khaen, Bangkok.

 • Service refers to the items offered for sale on the Service.

 • Orders mean a request by You to purchase service from Us.

 • Service refers to the Website.

 • Website refers to iSTRONG, accessible from https://www.istrong.co

 • You means the individual accessing or using the Service, or the company, or other legal entity on behalf of which such individual is accessing or using the Service, as applicable.

 

Your Order Cancellation Rights

 

You are entitled to cancel Your Order within 7 days without giving any reason for doing so.

The deadline for cancelling an Order is 7 days from the date on which You purchased the service.

In order to exercise Your right of cancellation, You must inform Us of your decision by means of a clear statement. You can inform us of your decision by:

By email: contact@istrong.co

 

We will reimburse You no later than 14 days from the day on which We receive the returned Goods. We will use the same means of payment as You used for the Order, and You will not incur any fees for such reimbursement.

 

Conditions for Returns

 

In order for the service to be eligible for a return, please make sure that:

 • The service were purchased in the last 7 days

 • The service is not used or no service is delivered.

 

The following service cannot be returned:

 • The supply of service which according to its nature is not suitable to be returned, deteriorates rapidly or where the date of expiry is over.

 • The supply of service which is not suitable for return due to health protection or hygiene reasons.

 • The supply of service which is, after delivery, according to its nature, inseparably mixed with other items.

 

We reserve the right to refuse returns of any merchandise that does not meet the above return conditions in our sole discretion.

Only regular priced service may be refunded. Unfortunately, service on sale cannot be refunded. This exclusion may not apply to You if it is not permitted by applicable law.

Returning service

You are responsible for the cost and risk of returning the service to Us. You should return or cancel service by send Us in written via an email with reasons to return or cancel service to the following address:

 

contact@istrong.co

We are unable to issue a refund without actual receipt of the Goods or proof of received return delivery.

Contact Us

If you have any questions about our Returns and Refunds Policy, please contact us:

 

By email: contact@istrong.co