top of page

Terms and Conditions

 

ในการรับบริการรับคำปรึกษา iSTRONG คุณในฐานะผู้ใช้บริการจำเป็นที่จะต้องยอมรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้

นโยบายการใช้บริการ iSTRONG

 

บริษัท แอคทัวลิซ จำกัด (ต่อไปนี้จะถูกเรียกว่า “iSTRONG”) เป็นบริษัทให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตและครอบครัว บริการให้คำปรึกษาโดยนักจิตวิทยา นักจิตบำบัด นักจิตวิทยาคลินิกที่มีใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรรับรอง รวมถึงแบ่งปันความรู้และคุณค่าผ่านบทความจิตวิทยา ขอแจงรายละเอียดในการรับบริการแอปพลิเคชัน iSTRONG ตามข้อมูลด้านล่างนี้ โดยผู้ใช้บริการ รับทราบ ยอมรับ และตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ดังต่อไปนี้

1. คำนิยาม

   1.1 “แอปพลิเคชัน” หรือ “Application iSTRONG” หมายความว่า LINE Official Account iSTRONG website iSTRONG และ Application iSTRONG ตลอดจนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่ง หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่ต้องใช้หรืออาจใช้ร่วมกันหรือเกี่ยวเนื่องกันกับ application ดังกล่าว เพื่อการใช้บริการ iSTRONG ไม่ว่าจะใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เว็บ หรือผ่านอุปกรณ์อื่นใดก็ตาม ทั้งนี้ ในกรณีที่  LINE Official Account iSTRONG website iSTRONG และ Application iSTRONG ดังกล่าวเปลี่ยนชื่อเป็นอย่างอื่นหรือมีแอปพลิเคชันอื่นรวมอยู่ด้วย ให้หมายความรวมถึงแอปพลิเคชันนั้นด้วย


   1.2 “บริการ iSTRONG” หมายถึง บริการและคุณสมบัติต่าง ๆ ที่มีให้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ตลอดจนโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ ของบริการที่ต้องใช้หรืออาจใช้ร่วมกันหรือเกี่ยวเนื่องกันกับแอปพลิเคชันดังกล่าว ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการให้บริการดูแลสุขภาพใจ หรือไม่เกี่ยวข้องกันก็ได้ ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกันกับบริการ iSTRONG โดยตรง แม้จะดำเนินการโดยบุคคลหรือหน่วยงานอื่นด้วย


   1.3 “ผู้ให้บริการ” หมายถึง นักจิตวิทยา นักจิตบำบัด นักให้คำปรึกษา จิตแพทย์ โค้ช ที่ปรึกษา นักเขียน หรือผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการในแอปพลิเคชัน iSTRONG


   1.4 “ผู้ใช้บริการ” หมายถึง ผู้ใช้งาน แอปพลิเคชันiSTRONG และให้หมายความรวมถึงกรณีที่บิดามารดา ผู้ปกครอง คู่สมรส บุตร ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือบุคคลอื่นกระทำการแทน ในนาม หรือภายใต้อาณัติของผู้นั้นด้วย


   1.5 “ธุรกรรม” หมายถึง คำสั่งหรือการกระทำใด ๆ ที่ประสงค์จะให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการใช้บริการ ผ่านแอปพลิเคชัน iSTRONG หรือการรับบริการของ iSTRONG เช่น การนัดหมาย การแจ้งเตือนนัดหมาย การอ่านบทความ การทำแบบประเมิน ตลอดจนการให้ข้อมูล การเรียกดูข้อมูล การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล และการลบข้อมูลใด ๆ ที่กระทำผ่านแอปพลิเคชัน iSTRONG


   1.6 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้บริการได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งรวมถึงข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ ข้อมูลที่ใช้พิสูจน์ตัวตน ข้อมูลที่ใช้ยืนยันตัวตน ข้อมูล biometrics (เช่น ลายนิ้วมือ ใบหน้า เป็นต้น หมายรวมถีง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดจากการใช้เทคนิคหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการนำลักษณะเด่นทางกายภาพหรือทางพฤติกรรมของบุคคลมาใช้ ทำให้สามารถยืนยันตัวตนของบุคคลนั้น ที่ไม่เหมือนบุคคลอื่นได้ เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองม่านตา ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ) ข้อมูลสังกัดองค์กร ข้อมูลประกันสุขภาพ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงข้อมูลทางสถิติหรือข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ซึ่งไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562


   1.7 “ข้อมูลที่ใช้ยืนยันตัวตน” หมายถึง ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (username and password) รหัสตรวจสอบตัวตน (verify code) หรือรหัสหรือข้อมูลอื่นใดที่ใช้สำหรับการพิสูจน์ตัวตน และยืนยันตัวตนในการเข้าถึงและใช้งานบริการแอปพลิเคชัน iSTRONG ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยมิชอบโดยบุคคลอื่น ไม่ว่าจะถูกกำหนดโดยผู้ให้บริการ หรือผู้ใช้บริการเป็นผู้กำหนดเองก็ตาม ตลอดจนข้อมูลที่ใช้ในการกู้คืนรหัสหรือข้อมูลดังกล่าว (ถ้ามี)


   1.8 “อุปกรณ์การใช้งาน” หมายถึง โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่ผู้ใช้บริการใช้เพื่อเข้าถึงและใช้งานบริการแอปพลิเคชัน iSTRONG


2. การใช้งานแอปพลิเคชัน iSTRONG และบริการ


   2.1 ผู้ใช้บริการยอมรับว่า ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องลงทะเบียนและเข้าใช้งานด้วยแอปพลิเคชันโดยสมบูรณ์ก่อนจึงจะสามารถใช้บริการได้ และผู้ใช้บริการต้องให้ความตกลงยินยอมในข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ หากผู้ใช้บริการไม่ให้ความตกลงยินยอม อาจไม่สามารถเข้าใช้บริการบางบริการได้


   2.2 การเข้าใช้งานแอปพลิเคชันหรือบริการ iSTRONG แบ่งคุณสมบัติที่ให้บริการเป็น 4 ส่วนหลัก คือ 1) บริการสำหรับบุคคลทั่วไป 2) บริการสำหรับพนักงานองค์กร 3) บริการสำหรับลูกค้าประกันสุขภาพ และ 4) บริการสำหรับตัวแทนองค์กรที่ซื้อบริการแบบเหมาจ่ายให้พนักงาน โดยบริการสำหรับบุคคลทั่วไป เป็นบริการที่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงและใช้บริการบางบริการได้ ยกเว้นบริการบางบริการที่จัดทำไว้ให้เฉพาะพนักงานองค์กร หรือลูกค้าประกันสุขภาพ โดยยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานแอปพลิเคชัน ส่วนบริการสำหรับพนักงานองค์กรและลูกค้าประกันสุขภาพ จะเข้าถึงและใช้งานได้เมื่อผู้ใช้บริการมีรายชื่อผู้มีสิทธิรับบริการตามสัญญาของแต่ละองค์กรที่ทำการตกลงซื้อขายกับ iSTRONG โดยตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ iSTRONG สำหรับการใช้งานในฐานะผู้รับบริการ โดยผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียน (Register) โดยใช้รหัสตรวจสอบตัวตนก่อนเข้าใช้งาน หรือเข้าสู่ระบบ (log in) โดยใส่ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เบอร์โทรศัพท์เพื่อรับรหัสผ่านชั่วคราว (OTP) ทาง SMS หรือข้อมูลที่ใช้ยืนยันตัวตนให้ถูกต้อง พร้อมทั้งปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขการใช้บริการที่ผู้ให้บริการกำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน


   2.3 ผู้ใช้บริการยอมรับว่า การใช้บริการ แอปพลิเคชัน iSTRONG ที่กระทำโดยบุคคลอื่น โดยใช้รหัสผ่าน และ/หรือข้อมูลที่ใช้ยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ เพื่อเข้าถึงบริการของผู้ใช้บริการ หรือการใช้บริการ iSTRONG ผ่านอุปกรณ์การใช้งานที่ได้ตั้งค่าให้บัญชีผู้ใช้ (user account) ของผู้ใช้บริการเข้าสู่ระบบ (log in) โดยอัตโนมัติและยังไม่ได้ออกจากระบบ (log out) เป็นการใช้บริการในนามและโดยความยินยอมของผู้ใช้บริการ และมีผลเสมือนหนึ่งผู้ใช้บริการกระทำด้วยตัวเอง โดยผู้ใช้บริการตกลงที่จะให้การกระทำดังกล่าวมีผลผูกพันผู้ใช้บริการในการใช้บริการ และหากเป็นกรณีที่มีค่าใช้จ่ายหรือความรับผิดทางแพ่งจากการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้น ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือความรับผิดนั้นเต็มจำนวน ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นโดยผู้ใช้บริการไม่รับรู้และไม่ยินยอม หรือเกิดจากความผิดพลาดของผู้ให้บริการหรือเหตุสุดวิสัย


   2.4 คุณสมบัติการใช้งานแอปพลิเคชัน iSTRONG ในส่วนของบริการสำหรับบุคคลทั่วไป พนักงานองค์กร และลูกค้าประกันสุขภาพ ประกอบด้วยบริการซึ่งผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ยกเว้นกรณีที่ผู้พัฒนา Application หรือผู้ให้บริการ หยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวเพื่อบำรุงรักษาระบบหรือกรณีเกิดเหตุขัดข้อง หรือกรณีอื่นๆ) ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดเพิ่มเติมภายในแอปพลิเคชันหรือในการรับบริการของผู้ให้บริการ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ให้บริการอาจเพิ่มเติมคุณสมบัติอื่น หรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคุณสมบัติเหล่านี้ได้ในอนาคต ประกอบด้วยรายการดังนี้
       (1) Mood Check แบบสำรวจอารมณ์ประจำวัน
       (2) การแสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ให้บริการ โดยผู้ใช้บริการสามารถเรียกดูและค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านเมนูบริการผู้ให้คำปรึกษาได้
       (3) บทความทั่วไป ความรู้และข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้และข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่ แอปพลิเคชัน iSTRONG จัดทำและเปิดแบบสาธารณะ
       (4) บริการนัดหมายเพื่อพูดคุยกับผู้ให้บริการ ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับ แอปพลิเคชัน iSTRONG
       (5) การทำแบบประเมินบนแอปพลิเคชัน iSTRONG ที่เปิดสาธารณะ รวมถึงการเข้าถึงประวัติการทำแบบประเมินของตนเองย้อนหลังได้


   2.5 ผู้ใช้บริการในกลุ่มของพนักงานองค์กรจะสามารถเข้าถึงบริการพิเศษเพิ่มเติมจากข้อ 2.4 ได้แก่ บทความแบบพรีเมียม และแบบประเมินเฉพาะที่ให้บริการเฉพาะแก่พนักงานองค์กร


   2.6 ผู้ใช้บริการในกลุ่มของตัวแทนองค์กรที่ซื้อบริการแบบเหมาจ่ายให้พนักงานจะสามารถเข้าถึงบริการพิเศษ ได้แก่ การดูข้อมูลสรุปการใช้งานของพนักงานองค์กรของตนเอง (Dashboard) และการดึงรายงานผลการใช้งานประจำเดือน ประจำไตรมาส หรือประจำปีได้ โดยไม่สามารถเรียกดูหรือเข้าถึงข้อมูลการใช้งานที่สามารถระบุถึงตัวตนของผู้ใช้งานได้


   2.7 ผู้ใช้บริการยอมรับว่า การทำธุรกรรม หรือการกระทำใด ๆ ผ่าน แอปพลิเคชัน iSTRONG ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานคุณสมบัติใดก็ตาม ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด ให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์และมีผลผูกพันผู้ใช้บริการโดยถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ


   2.8 ผู้ใช้บริการยอมรับว่า สำหรับบริการบางอย่างที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการ iSTRONG ผู้ให้บริการอาจนำข้อความหรือข้อมูลมาจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก หรือผู้ให้บริการได้เชื่อมต่อระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการกับระบบสารสนเทศของบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก iSTRONG จึงไม่สามารถรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อความหรือข้อมูลดังกล่าวได้ นอกจากนี้ iSTRONG ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูล สินค้า บริการ ข้อเสนอ และ/หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่ผลิตและ/หรือให้บริการโดยบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก และ iSTRONG ไม่มีความรับผิดต่อผู้ใช้บริการหรือบุคคลใด ๆ ในความเสียหายใด ๆ จากการนำข้อความหรือข้อมูลดังกล่าวไปใช้ และ/หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากคำแนะนำ บริการ หรือสินค้าใด ๆ ของบุคคลหรือหน่วยงานอื่นทั้งสิ้น


   2.9 ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า การใช้งานแอปพลิเคชัน iSTRONG และบริการ iSTRONG เป็นบริการเสริมของทางผู้ให้บริการ ไม่สามารถใช้ทดแทนการให้บริการดูแลสุขภาพในเชิงการบำบัด และการรักษาทางการแพทย์โดยตรงได้ และไม่ใช่ช่องทางการขอรับบริการในกรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน iSTRONG และผู้ให้บริการไม่มีความรับผิดในความเสียหายหรือเหตุขัดข้องใด ๆ อันเนื่องมาจากการใช้งานแอปพลิเคชันนี้ และ/หรือบริการ iSTRONG ไม่ว่าด้วยเหตุสุดวิสัย เหตุที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของ iSTRONG และผู้ให้บริการ ข้อขัดข้องหรือบกพร่องของระบบ ข้อผิดพลาดในการดำเนินงานของบุคลากรหรือผู้รับจ้างของผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่น หรือเหตุอื่นใด


   2.10 iSTRONG มีสิทธิที่จะไม่ให้บริการ หรือเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกการให้บริการ  iSTRONG หรือคุณสมบัติการใช้งานแอปพลิเคชันบางส่วนหรือทั้งหมดเมื่อใดก็ได้ โดยในกรณีการระงับหรือยกเลิกการให้บริการ iSTRONG ทั้งหมด จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่จะเป็นเหตุสุดวิสัยหรือมีความจำเป็นเร่งด่วน จะแจ้งล่วงหน้าโดยเร็วที่สุด


   2.11 ผู้ใช้บริการยอมรับว่า เท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะอนุญาต การใช้งานแอปพลิเคชันและการให้บริการ iSTRONG ของผู้ให้บริการ เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้บริการแต่เพียงฝ่ายเดียว แอปพลิเคชันและการให้บริการ iSTRONG ถูกจัดทำขึ้น “ตามสภาพ” (as-is) และ “ตามที่มี” (as available) โดยอาจมีข้อบกพร่องทั้งหมดรวมอยู่ด้วย ทาง iSTRONG และผู้ให้บริการไม่มีการรับประกันใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับแอปพลิเคชันและบริการ iSTRONG ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยปริยาย และ/หรือสภาพที่เหมาะสมแก่การวางตลาด คุณภาพที่น่าพึงพอใจ ความเหมาะกับวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง ความถูกต้องเที่ยงตรงหรือแม่นยำ และการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น


   2.12 ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า คุณสมบัติบางอย่างของแอปพลิเคชันและการให้บริการ iSTRONG ของผู้ให้บริการ อาจไม่ถูกต้องครบถ้วนโดยสมบูรณ์ หรืออาจไม่เที่ยงตรงหรือแม่นยำ ตามข้อจำกัดต่างๆ เช่น ความแรงของสัญญาณ สัญญาณรบกวน คุณสมบัติของอุปกรณ์ที่ใช้ ข้อจำกัดทางเทคนิค หรือข้อจำกัดอื่นที่ส่งผลต่อความถูกต้อง เที่ยงตรง แม่นยำ หรือคงเส้นคงวาของการระบุตำแหน่งได้ จึงเป็นการใช้งานที่ iSTRONG ไม่สามารถรับประกันความเสียหายหรือปัญหาที่เกิดขึ้นได้


   2.13 ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า ในการให้บริการ ผู้ให้บริการ และ iSTRONG เป็นเพียงผู้รับข้อมูล และให้แนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจหาทางออกให้แก่ผู้รับบริการเท่านั้น โดยไม่มีสิทธิ์บังคับให้ผู้รับบริการกระทำหรือไม่กระทำสิ่งใด ๆ ได้ การตัดสินใจลงมือทำหลังจากสิ้นสุดการรับบริการ ถือเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากความรับผิดชอบของผู้ให้บริการและ iSTRONG


   2.14 ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และมีความสามารถในการเข้าทำนิติกรรม และปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อบังคับต่าง ๆภายใต้กฎหมายไทย จึงจะสามารถใช้บริการนี้ได้ด้วยตนเอง หากผู้ใช้บริการเป็นผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ (“ผู้เยาว์”) และมีความจำเป็นต้องการใช้บริการ บุคคลผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายในฐานะบิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ใช้บริการ (“ผู้ปกครอง”) จะต้องอยู่ด้วยขณะที่ใช้บริการ และผู้ปกครองได้ทำความเข้าใจและตกลงยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ และผู้ปกครองสามารถลงทะเบียนและใช้บริการนี้ในนามของผู้เยาว์ซึ่งอยู่ในความปกครองได้

   2.15 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการใช้บริการโดยทางมิชอบ ตัวอย่างเช่น ไม่แทรกแซงบริการหรือพยายามที่จะเข้าถึงโดยใช้วิธีการนอกเหนือไปจากที่แอปพลิเคชัน iSTRONG ได้จัดเตรียมและให้คำแนะนำกับผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการต้องใช้บริการของ iSTRONG เฉพาะตามที่กฎหมายอนุญาต รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบในการควบคุมการส่งออกและการส่งออกซ้ำที่บังคับใช้ iSTRONG อาจระงับหรือหยุดการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการหากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายของ iSTRONG  หรือหาก iSTRONG ตรวจสอบพบพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่าไม่ถูกต้อง

   2.16 การใช้บริการนี้ไม่ได้ทำให้ผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ในบริการหรือเนื้อหาที่ผู้ใช้บริการเข้าถึง ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้เนื้อหาในบริการได้ เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหาดังกล่าว หรือสามารถกระทำได้โดยกฎหมาย ข้อกำหนดนี้มิได้ให้สิทธิแก่ผู้ใช้บริการในการใช้การสร้างแบรนด์หรือโลโก้ใด ๆ ที่ใช้ในบริการของ iSTRONG  ห้ามนำออก ปิดบัง หรือเปลี่ยนแปลงประกาศทางกฎหมายใด ๆ ที่แสดงในหรือกับบริการของ iSTRONG

   2.17 บริการบางอย่างของ iSTRONG สามารถใช้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนบุคคล ห้ามใช้บริการดังกล่าวในลักษณะที่ทำให้ผู้ใช้บริการเสียสมาธิและทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎจราจรหรือกฎหมายด้านความปลอดภัย


3. การใช้บริการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ


   3.1 ผู้รับบริการต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการก่อน ทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการตกลงร่วมกันในการปฏิบัติการตามวันเวลา และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด


   3.2 ผู้ใช้บริการต้องทำการนัดหมายผู้ให้บริการในระบบบนแอปพลิเคชัน iSTRONG โดยให้ข้อมูลขั้นต่ำตามเงื่อนไขที่กำหนดตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์และคุณภาพสูงสุดในการให้คำปรึกษาและการบริการ


   3.3 ผู้ใช้บริการต้องทำการนัดหมายก่อนเวลาที่ต้องการพูดคุย ขั้นต่ำ 30 นาที


   3.4 ผู้ใช้บริการสามารถเลือกวิธีการพูดคุยทั้งทางโทรศัพท์ ทางแอปพลิเคชัน iSTRONG ด้วยเสียงอย่างเดียว หรือแบบเห็นหน้าวิดีโอคอล


   3.5 ผู้รับบริการสามารถเปลี่ยนแปลงเวลาหรือยกเลิกการนัดหมายได้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงสำหรับบริการปรึกษาทางโทรศัพท์หรือวิดีโอคอล ยกเว้นกรณีฉุกเฉินหรือเหตุจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยต้องมีการชี้แจงอย่างสมเหตุสมผล ผ่านช่องทางการติดต่อต่าง ๆ มิฉะนั้นจะถือว่า การบริการดังกล่าวได้ดำเนินการลุล่วงเรียบร้อยแล้ว และผู้รับบริการต้องรับผิดชอบการตัดชั่วโมงการใช้งานที่เกิดขึ้นตามจริง โดยไม่สามารถขอคืนหรือยกเว้นไม่ว่ากรณีใด ๆ

    3.6 ผู้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเวลานัดหมายได้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมงสำหรับบริการปรึกษาแบบพบหน้า ยกเว้นกรณีฉุกเฉินหรือเหตุจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยต้องมีการชี้แจงอย่างสมเหตุสมผล ผ่านทางช่องทางการติดต่อต่าง ๆ มิฉะนั้นจะถือว่า การบริการดังกล่าวได้ดำเนินการลุล่วงเรียบร้อยแล้ว และผู้รับบริการต้องถูกตัดชั่วโมงการใช้งาน โดยไม่สามารถขอคืนหรือยกเว้นไม่ว่ากรณีใด ๆ


4. การแก้ปัญหาข้อร้องเรียน


   4.1 เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตทาง iSTRONG จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้    4.2 ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด   4.3 สำหรับการดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน iSTRONG เป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม    4.4 iSTRONG จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ    4.5 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน    ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนพร้อมระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้และส่งเรื่องร้องเรียนเข้ามาได้ที่    ช่องทางที่ 1 ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.istong.co จากหน้า ติดต่อเรา


    ช่องทางที่ 2 ผ่านทางอีเมล ส่งมาที่ อีเมล contact@istrong.co


    ช่องทางที่ 3 ผ่านทางไลน์ ไอดี @istrong    4.6 ทีมงานจะเร่งดำเนินการกับทุกเรื่องร้องเรียนของท่านและทำการติดต่อกลับเพื่อสอบถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมภายใน 3 วันทำการ
 

5. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ


   5.1 ในการตกลงหรือยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ผู้ใช้บริการยืนยันว่า ท่านคือผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันนี้เอง หรือเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าวที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งได้กระทำการแทนเพื่อประโยชน์และวัตถุประสงค์ของการใช้งานของผู้ที่ผู้ใช้บริการกระทำการแทน ทั้งนี้ ในกรณีที่กระทำการแทน หากผู้นั้นอยู่ในวิสัยที่สามารถรับรู้ ทำความเข้าใจ และตัดสินใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ iSTRONG ฉบับนี้ได้ ผู้ใช้บริการยืนยันว่าผู้ใช้บริการได้ให้ข้อมูลและอธิบายให้ผู้นั้นเข้าใจตลอดจนตกลงและให้ความยินยอมในการกระทำการแทนผู้นั้นแล้ว เท่าที่จะสามารถกระทำได้


   5.2 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการยังไม่ได้สมัครเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน หรือยังไม่ได้ลงนามตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการกับแอปพลิเคชัน iSTRONG หรือได้รับยกเว้นการตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเป็นลายลักษณ์อักษรดังกล่าวจากผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการยอมรับว่า เหตุดังกล่าวไม่ได้ทำให้การตกลงหรือการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นในแอปพลิเคชันหรือในการใช้บริการ iSTRONG (ถ้ามี) ที่กระทำผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือสิ้นผลไปแต่อย่างใด การตกลงหรือการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวที่กระทำผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีผลถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ จนกว่าจะถูกยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง


   5.3 ผู้ใช้บริการยินยอมให้การตกลงหรือการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นในแอปพลิเคชันหรือในการใช้บริการiSTRONG (ถ้ามี) เป็นการแสดงเจตนาโดยผู้ใช้บริการ และมีผลผูกพันผู้ใช้บริการเสมือนหนึ่งผู้ใช้บริการลงนามในเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยตัวเอง ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการยอมรับว่า ผู้ให้บริการอาจแก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการได้ตามแต่จะเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านแอปพลิเคชัน และ/หรือโดยวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม ซึ่งหากผู้ใช้บริการไม่ตกลงหรือยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ใช้บริการอาจไม่สามารถใช้บริการ iSTRONG บางส่วนหรือทั้งหมดต่อไปได้ หรืออาจถูกระงับการให้บริการ iSTRONG และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น


   5.4 ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ iSTRONG ที่ผู้ใช้บริการทำกับผู้ให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร หรือขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นในแอปพลิเคชันหรือในการใช้บริการ iSTRONG ผู้ใช้บริการยอมรับให้ใช้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีการตกลงหรือยอมรับล่าสุดเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกัน ส่วนข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ให้ยังมีผลผูกพันอยู่ต่อไป เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น นอกจากนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการในส่วนใดที่สิ้นผลหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้ใช้บริการยอมรับว่าเหตุดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการมีผลผูกพันของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการในส่วนอื่น


   5.5 ผู้ใช้บริการยอมรับว่า เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง ผู้ให้บริการ และ/หรือบุคคลอื่น เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันและบริการ iSTRONG และผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์นั้นในส่วนที่ผู้ให้บริการเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาตให้นำมาใช้ โดยผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน (ซึ่งรวมถึงการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์) ให้เช่า จำหน่าย จ่ายแจก ลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิ (เช่น ลายน้ำ ข้อความ สัญลักษณ์ ภาพ หรือเสียงที่บ่งชี้ถึงผู้สร้างสรรค์ เจ้าของลิขสิทธิ์ หรือระยะเวลาและเงื่อนไขการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ ที่ติดอยู่หรือปรากฏเกี่ยวข้องกับงานอันมีลิขสิทธิ์)  หรืออนุญาตให้ผู้อื่นดำเนินการดังกล่าว ต่อต้นฉบับหรือสำเนางานอันมีลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของ iSTRONG และ/หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันและบริการ iSTRONG โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการหรือเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานั้น เว้นแต่จะเป็นการทำซ้ำที่จำเป็นต้องมีสำหรับการนำสำเนามาใช้ เพื่อให้อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์หรือกระบวนการส่งงานอันมีลิขสิทธิ์ทางระบบคอมพิวเตอร์ทำงานได้ตามปกติ หรือกรณีอื่นที่ได้รับยกเว้นหรืออนุญาตตามกฎหมาย นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะไม่แปลกลับ (decompile) ทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineer) แยกส่วนประกอบ หรือพยายามที่จะได้มาซึ่ง source code หรือถอดรหัส (decrypt) ของแอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในบริการ iSTRONG เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการหรือเจ้าของงานดังกล่าว หรือเป็นข้อมูลสาธารณะที่เกิดจากการเปิดเผยโดยชอบอยู่แล้ว


   5.6 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่ใช้แอปพลิเคชันหรือบริการ iSTRONG ในลักษณะต่อไปนี้ ซึ่งหากปรากฏหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น ผู้ให้บริการอาจระงับหรือยกเลิกการใช้บริการ iSTRONG ของผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้
       (1) เพื่อให้ผู้ใดสำคัญผิดในตัวตน คุณสมบัติ หรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ
       (2) ในลักษณะที่ผิดวัตถุประสงค์ ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี หรือสร้างความเสียหายแก่ผู้ให้บริการ และ iSTRONG
       (3) เป็นการโจมตี เจาะระบบ แทรกแซง รบกวน หรือทำให้ระบบที่เกี่ยวกับแอปพลิเคชันนี้หรือบริการ iSTRONG ถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทำงานตามปกติได้ หรือทำงานผิดพลาด ขัดข้อง ทำงานช้า หยุดชะงัก หรือผิดจากที่คาดหมาย หรือเป็นความพยายามที่จะเข้าถึง ส่งต่อ หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือข้อมูลความลับอย่างอื่น หรือลักลอบแก้ไขข้อมูลในระบบโดยมิชอบ ซึ่งเป็นการกระทำที่มุ่งโจมตีต่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
       (4) เป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอม หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
       (5) เป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่หยาบคาย ขัดต่อศีลธรรมอันดี ไม่เหมาะสม หรืออาจทำให้ผู้ให้บริการและ iSTRONG เกิดความเสียหายหรือต้องรับผิดทางกฎหมายหรือรับผิดชอบต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด
       (6) ในลักษณะอื่นที่ผิดเงื่อนไขในการใช้งานหรือก
ารให้บริการที่กำหนดภายในแอปพลิเคชันหรือในการให้บริการ iSTRONG หรือตามที่ผู้ให้บริการกำหนด


   5.7 ในกรณีที่ก่อนหน้านี้ ผู้ใช้บริการ iSTRONG ได้เคยตกลงหรือยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ iSTRONG ของแอปพลิเคชัน iSTRONG หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ iSTRONG สำหรับการใช้งานในฐานะผู้ใช้บริการ ที่กระทำผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ความตกลงหรือการยอมรับนั้นเป็นอันยกเลิก และให้ใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการตามเอกสารฉบับนี้แทน ยกเว้นข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่ได้ทำไว้กับผู้ให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร (ถ้ามี) ให้ยังมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะถูกยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติม และข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ iSTRONG สำหรับการใช้งานในฐานะผู้รับบริการของผู้ให้บริการ (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามข้อ 4.4
 

มีผลบังคับใช้ วันที่ 30 ธันวาคม 2566

นโยบายการชำระเงิน (เฉพาะที่เว็บไซต์ istrong.co เท่านั้น)


ในการใช้บริการกับ iSTRONG ผู้ใช้บริการในนามขององค์กร ที่มีรายชื่อในฐานข้อมูล ไม่ต้องชำระเงินในการรับบริการ โดยมีขอบเขตในการรับบริการตามที่มีการทำสัญญาไว้กับแต่ละองค์กร

สำหรับผู้ใช้บริการที่เป็นลูกค้าทั่วไป จะต้องชำระค่าบริการก่อนการได้รับบริการ ตามอัตราที่ระบุไว้ในแต่ละประเภทของบริการ

ในกรณีที่มีการใช้บริการเกินระยะเวลาที่กำหนด ผู้ใช้บริการสามารถชำระเพิ่มเติมภายหลังตามค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากจบการใช้บริการไปแล้ว หากผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าบริการส่วนเกินตามการใช้งาน ผู้ดูแลการบริการมีสิทธิ์ดำเนินคดีตามกฎหมายได้

 

โดยช่องทางการชำระเงิน มีดังนี้

การโอนเงินผ่านธนาคาร

การชำระด้วยบัตรเครดิต ผ่านระบบรับชำระเงินออนไลน์จากผู้ให้บริการ LINE Shop

ซึ่งสามารถดูรายละเอียดการชำระเงินได้จากหน้าของบริการแต่ละประเภท หรือหน้า “บริการ

ติดต่อ Call Center: 02-0268949 ในวันและเวลาทำการตั้งแต่ 9.00 - 18.00น. จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต ผ่านระบบรับชำระเงินออนไลน์จากผู้ให้บริการ Line Shop ระบบจะทำการอนุมัติการบริการอัตโนมัติหลังจากที่ได้มีการตรวจสอบการชำระเงินแล้ว

นโยบายการใช้บริการ
นโยบายการชำระเงิน
Terms - Eng

TERMS OF SERVICE

Actualize Co., Ltd. (hereinafter referred to as “iSTRONG”) is a company offering mental and family health consulting services. Services are provided by psychologists, psychotherapists, and clinical psychologists who are certified with degrees or diplomas. iSTRONG also shares knowledge and values through psychological articles. The details for using the iSTRONG application service are outlined below. By using the service, users acknowledge, accept, and agree to adhere to the following terms and conditions:

1. Definitions

    1.1 “Application” or “iSTRONG Application” refers to the LINE Official Account iSTRONG, iSTRONG website, and iSTRONG Application, as well as any computer programs, command sets, or other applications that are used or may be used in conjunction with or related to the said application for using iSTRONG services, whether accessed via mobile phones, tablets, websites, or any other devices. This includes cases where LINE Official Account iSTRONG, iSTRONG website, and iSTRONG Application are renamed or include other applications.


   1.2 “iSTRONG services” refer to the services and features available through the application in these terms and conditions, as well as other programs or applications of the service that are used or may be used in conjunction with or related to the said application. This may include services related to mental health care or otherwise, including other services directly related to iSTRONG, even if operated by other individuals or entities.


   1.3 “Service Provider” refers to psychologists, psychotherapists, counselors, psychiatrists, coaches, consultants, writers, or experts providing services in the iSTRONG application.


   1.4 “User” refers to individuals using the iSTRONG application, including cases where parents, guardians, spouses, children, protectors, caretakers, or other individuals act on behalf of or under the authority of the user.


   1.5 “Transaction” refers to any command or action intended to produce a certain result related to the use of services through the iSTRONG application or receiving iSTRONG services, such as appointments, appointment notifications, reading articles, assessments, as well as providing information, accessing information, modifying information, and deleting any information through the iSTRONG application.


   1.6 “Personal Data” refers to information about the user that can directly or indirectly identify the user, including general user information, identification information, identity verification information, biometrics (such as fingerprints, facial patterns, etc., including data arising from the use of physical or behavioral characteristics to confirm identity), organizational affiliation, health insurance data, and other personal data related to the user. This does not include statistical data or information that cannot identify the individual owner of the personal data, which is not considered personal data under the Personal Data Protection Act B.E. 2562.


   1.7 “Identity Verification Information” refers to username and password, verification code, or other codes or information used for identity verification and access to services in the iSTRONG application. This is a measure to prevent unauthorized access by others, whether set by the service provider or the user, and includes information used to recover such codes or data (if any).


   1.8 “Operating Device” refers to mobile phones, tablets, computers, or other electronic tools or devices used by the user to access and use the iSTRONG application services.


2. Use of the iSTRONG Application and Services


   2.1 Users acknowledge that they must register and fully log in to the application before they can use the services. Users must agree to the terms and conditions of service. If users do not consent, they may not be able to access some services.


   2.2 Access to the iSTRONG application or services is categorized into four main features: 1) Services for the general public, 2) Services for corporate employees, 3) Services for health insurance customers, and 4) Services for corporate representatives who purchase comprehensive services for employees. The services for the general public are open for general access and use of certain services, except for some services specifically designed for corporate employees or health insurance customers. These are accessible and usable upon the user being listed as an eligible recipient under each organization's contract with iSTRONG. This includes agreeing to the terms and conditions of iSTRONG services for using them as a service recipient. Users must register (Register) using identity verification codes before using or logging in (log in) by entering the username and password, phone number for receiving a temporary password (OTP) via SMS, or correct identity verification information. They must also comply with the methods and conditions of service as set by the service provider.


   2.3 Users accept that the use of the iSTRONG application services by another person using the user's password and/or identity verification information to access the user's services, or the use of iSTRONG services through a device set to automatically log in to the user's account (log in) and not yet logged out (log out), is considered as use under and with the consent of the user, and is binding as if the user had performed it themselves. Users agree to be responsible for any expenses or civil liabilities arising from such actions, unless there is evidence proving that it occurred without the user's knowledge or consent, or due to an error by the service provider or force majeure.


   2.4 Features of the iSTRONG application in terms of services for the general public, corporate employees, and health insurance customers include services that users can access 24 hours a day (except in cases where the application developer or service provider temporarily suspends services for system maintenance or in cases of malfunction or other circumstances) according to additional methods and conditions set within the application or in receiving services from the service provider (if any). The service provider may add other features or change or cancel these features in the future, including the following:
       (1) Mood Check, a daily emotional survey
       (2) Display of general information of the service provider, which users can view and search for related information through the consultant service menu
       (3) General articles, knowledge, and various public relations news, accessible to users through knowledge sources and public relations news prepared and opened publicly by the iSTRONG application
       (4) Appointment services for discussions with service providers, under terms agreed with the iSTRONG application
       (5) Assessments on the iSTRONG application that are open to the public, including access to one's own assessment history.


   2.5 Corporate employee users will have access to additional special features from section 2.4, including premium articles and specific assessments provided exclusively for corporate employees.


   2.6 Users who are representatives of organizations that purchase comprehensive services for their employees will have access to special features, such as viewing their own corporate employee usage summary (Dashboard) and pulling monthly, quarterly, or annual usage reports. They cannot access or retrieve usage data that can identify individual users.


   2.7 Users accept that any transaction or action through the iSTRONG application, regardless of the features used, according to the methods and conditions set by the service provider, is considered accurate, complete, and legally binding on the user.


   2.8 Users acknowledge that for some services that are part of iSTRONG, the provider may source text or data from external individuals or entities, or the provider's information system may be connected with external systems. iSTRONG cannot guarantee the accuracy or completeness of such text or data. Moreover, iSTRONG is not involved and does not endorse or guarantee any information, products, services, offers, and/or benefits produced and/or provided by external individuals or entities. iSTRONG is not liable to users or any third parties for any damages arising from the use of such text or data, or any other incidents resulting from the advice, services, or products of other individuals or entities.


   2.9 Users agree and accept that the use of the iSTRONG application and iSTRONG services is a supplementary service of the provider and cannot replace therapeutic healthcare services and direct medical treatment. It is not a channel for requesting services in emergency or urgent situations. iSTRONG and the service provider are not liable for any damages or malfunctions arising from the use of this application and/or iSTRONG services, whether due to force majeure, circumstances beyond the control of iSTRONG and the service provider, system malfunctions or defects, operational errors of the provider's personnel or contractors, or other causes.


   2.10 iSTRONG reserves the right to refuse service, or to change, suspend, or cancel iSTRONG services or certain features of the application at any time. In the case of suspension or cancellation of all iSTRONG services, users will be notified at least 30 days in advance, except in cases of force majeure or urgent necessity, in which case users will be notified as soon as possible.


   2.11 Users accept that, as far as the relevant laws permit, the use of the iSTRONG application and iSTRONG services is solely at the user's own risk. The application and iSTRONG services are provided "as is" and "as available," possibly including all defects. iSTRONG and the service provider make no warranties regarding the application and iSTRONG services, whether express, implied, or statutory, including but not limited to implied warranties and/or conditions of merchantability, satisfactory quality, fitness for a particular purpose, accuracy, precision, and non-infringement of third-party rights.


   2.12 Users acknowledge and accept that some features of the iSTRONG application and services may not be completely accurate, complete, or precise due to various limitations such as signal strength, interference, device characteristics, technical limitations, or other factors affecting accuracy, precision, or consistency of location identification. Therefore, iSTRONG cannot guarantee against damages or problems that may arise.


   2.13 Users acknowledge and accept that in providing services, the provider and iSTRONG merely receive information and offer guidelines for decision-making and solutions for the service recipients only, without the right to compel the service recipients to act or refrain from acting. Decisions made after receiving services are beyond the responsibility of the provider and iSTRONG.


   2.14 Users must be at least 20 years old and legally capable of entering into contracts and complying with various terms and regulations under Thai law to use this service independently. If the user is a minor (under 20 years old) and needs to use the service, a legally competent parent or guardian must be present during the service and agree to the terms of service. The guardian can register and use the service on behalf of the minor under their care.

   2.15 Users are prohibited from using the iSTRONG services improperly, such as interfering with the services or attempting to access them in ways beyond what the iSTRONG application provides and advises. Users must use iSTRONG services only as permitted by law, including export and re-export control laws and regulations. iSTRONG may suspend or stop providing services to users who do not comply with iSTRONG's terms and policies or if iSTRONG detects suspicious behavior that is incorrect.

   2.16 Using this service does not grant users any intellectual property rights in the service or content accessed. Users cannot use the content in the service unless authorized by the content owner or as permitted by law. This condition does not grant users the right to use any branding or logos used in iSTRONG services. Users are prohibited from exporting, concealing, or modifying any legal notices displayed in or with iSTRONG services.

   2.17 Some iSTRONG services can be used on personal mobile devices. Users are prohibited from using such services in a manner that causes distraction and prevents them from complying with traffic laws or safety regulations.


3. Use of Expert Consultation Services


   3.1 Service recipients must accept the terms and conditions of the service beforehand. Both the service recipient and provider agree to strictly adhere to the specified dates, times, and other conditions.


   3.2 Service users must make appointments with providers in the iSTRONG application system, providing minimum information as per the conditions set realistically, to ensure the highest benefits and quality of consultation and services.


   3.3 Service users must schedule appointments at least 30 minutes before the desired consultation time.


   3.4 Service users can choose the method of conversation, either by phone or through the iSTRONG application using only voice or video call.


   3.5 Service recipients can change or cancel appointments at least 1 hour in advance for phone or video call consultations, except in cases of emergency or unavoidable necessity. This requires reasonable explanation through various contact channels. Otherwise, it will be considered that the service has been fully rendered, and the service recipient must bear the responsibility for the actual usage hours incurred, without any possibility of refund or waiver under any circumstances.


   3.6 Service providers can change or cancel appointment times at least 4 hours in advance for face-to-face consultation services, except in cases of emergency or unavoidable necessity. This also requires reasonable explanation through various contact channels. Otherwise, it will be considered that the service has been fully rendered, and the service recipient will be charged for the usage hours, without any possibility of refund or waiver under any circumstances.


4. Complaint Resolution Process


   4.1 To protect the rights of the complainants and the information providers acting with honest intent, iSTRONG will keep the names, addresses, or any information that can identify the complainant or information provider confidential. Only the responsible personnel handling the investigation of the complaint will have access to this information.


   4.2 It is the duty of those receiving information related to the complaint to maintain the confidentiality of the information, complaint, and evidence provided by the complainant and information provider. Disclosure to unrelated persons is prohibited unless required by law.


   4.3 Upon receiving a complaint, iSTRONG will immediately consider the issue and notify the relevant departments to investigate the facts related to the complaint and take appropriate corrective actions.


   4.4 iSTRONG will periodically follow up on the progress, and the relevant departments will inform the complainant of the outcomes within a suitable timeframe.


   4.5 Channels for Submitting Complaints
   Complainants can submit their complaints with details of the issue, along with their name, address, email, and a contactable phone number through the following channels:


   Channel 1: Through the website www.istong.co, on the 'Contact Us' page.
   Channel 2: Via email, sent to contact@istrong.co.
   Channel 3: Through LINE, ID @istrong.


   4.6 The team will promptly address every complaint and contact the complainant within 3 business days to inquire further about the issue.


5. Other Terms and Conditions


   5.1 In agreeing to or accepting these terms and conditions of service, the user affirms that they are either the user of this application or are legally authorized to act on behalf of such a person, having acted for the benefit and purpose of the user's operation. In cases of acting on behalf of someone, if that person is capable of understanding and deciding on these iSTRONG service terms and conditions, the user confirms that they have provided information and explained to that person, who has understood and consented to the actions taken on their behalf as far as possible.


   5.2 In cases where the user has not yet registered for the application, or has not signed an agreement accepting the terms and conditions of service with the iSTRONG application, or has been exempted from such agreement in writing by the service provider, the user accepts that this does not invalidate the agreement or acceptance of these terms and conditions, and other terms and conditions in the application or in using iSTRONG services (if any) made electronically. Such electronically made agreements and acceptances are legally valid in every respect until later canceled or amended.


   5.3 The user consents that the agreement or acceptance of these terms and conditions, and other terms and conditions in the application or in using iSTRONG services (if any), constitute the user's intent and are binding as if the user had personally signed the document. The user accepts that the service provider may modify, add to, or cancel the terms and conditions as deemed appropriate, notifying the user through the application and/or by other suitable means. If the user does not agree or accept such terms and conditions, either in whole or in part, the user may not be able to use some or all of the iSTRONG services, or the service may be suspended, and the service provider will not be responsible for any resulting damages.


   5.4 In cases where these terms and conditions conflict or are inconsistent with the iSTRONG service terms and conditions signed in writing with the service provider, or conflict with other terms and conditions in the application or in using iSTRONG services, the user agrees to abide by the most recent agreed-upon or accepted terms and conditions in the conflicting parts. Other terms and conditions remain binding unless otherwise specified. Additionally, if any part of the service terms and conditions becomes ineffective or unenforceable for any reason, the user accepts that this will not affect the binding nature of other parts of the terms and conditions.


   5.5 The user acknowledges that, unless otherwise explicitly specified, the service provider and/or other persons own the copyrights and intellectual property rights related to the iSTRONG application and services. The service provider reserves these rights in the parts that they own or are authorized to use. The user agrees not to replicate, modify, publish publicly (including via websites or electronic means), rent, sell, distribute, erase, or alter management rights data (such as watermarks, text, symbols, images, or sounds indicating creators, copyright owners, or terms and conditions of use related to copyrighted works) or allow others to do so with the original or copies of copyrighted works and intellectual property of iSTRONG and/or other persons related to the iSTRONG application and services without permission from the service provider or the intellectual property owner, except for necessary replication for use of copies to enable normal functioning of computer systems or processes involving copyrighted works via computer systems, or other exceptions or permissions under the law. Additionally, the user agrees not to decompile, reverse engineer, disassemble, or attempt to obtain the source code or decrypt the application, software, or computer programs used in the iSTRONG services unless permitted by the service provider or the work's owner, or it is public information disclosed rightfully.


   5.6 The user agrees not to use the iSTRONG application or services in the following manners, which if found or reasonably believed to occur, may lead to the suspension or cancellation of the user's access to all or part of the iSTRONG services.


       (1) To misrepresent identity, qualifications, or facts about the user.
       (2) In a manner that is against the objectives, violates laws or good morals, or causes damage to the service provider and iSTRONG.
      (3) To attack, hack into, interfere with, disturb, or disrupt systems related to this application or iSTRONG services, or to attempt unauthorized access, forwarding, or disclosure of personal data of others or other confidential information, or illicitly modify system data, constituting an attack on cybersecurity or personal data protection, or committing an offense under computer-related laws.
       (4) To introduce into the computer system distorted, falsified, false data, or data constituting an offense against the security of the kingdom.
       (5) To introduce into the computer system data that is obscene, against good morals, inappropriate, or might cause damage or legal liability to the service provider and iSTRONG.
       (6) In any other manner that violates the terms of use or service set within the application or in the iSTRONG services, or as determined by the service provider.


   5.7 If the iSTRONG user previously agreed or accepted the iSTRONG service terms and conditions of the iSTRONG application or the iSTRONG service terms and conditions for user operation made electronically, such agreement or acceptance is hereby canceled, and the terms and conditions of this document shall replace them, except for the service terms and conditions made in writing with the service provider (if any), which shall remain in effect until canceled or further amended, and the iSTRONG service terms and conditions for recipient operation by the service provider (if any), shall be as specified in section 4.4.


Effective date: December 30, 2023.

Payment Policy (Only on istrong.co)

In order to receive services from iSTRONG, organization clients who have been registered in the database do not have to pay for our services as per our agreement with the organization.

Regular clients will be charged with service fees depending on service type.

In case of extending the counseling session beyond the specified period, clients can submit the outstanding payment for the extended time within 24 hours after the counseling session has ended. Should the clients decide not to submit the payment for the extended time, the service administrator has the rights to proceed with legal action.


Our payment methods include:

 • Money transfers (Mobile banking or ATM)

 • Credit card

 • Line shop

Payment information and pricing are available on the service page or “Our Services.”

Our call center may be reached at 02-0268949. Our office hours are 9.00am – 6:00pm Monday to Friday (except holidays).

Clients paying with credit cards or Line Shop will receive an appointment confirmation from our system after the payment is accepted.

Return and Refund Policy

 

Thank you for shopping at iSTRONG.

If, for any reason, You are not completely satisfied with a purchase We invite You to review our policy on refunds and returns. The following terms are applicable for any service and products that You purchased with Us.

Interpretation and Definitions

Interpretation

The words of which the initial letter is capitalized have meanings defined under the following conditions. The following definitions shall have the same meaning regardless of whether they appear in singular or in plural.

Definitions

For the purposes of this Return and Refund Policy:

 • Company (referred to as either "the Company", "We", "Us" or "Our" in this Agreement) refers to Actualiz Co.,Ltd., 189/81 Thep Rak Road, Tha Raeng, Bang Khaen, Bangkok.

 • Service refers to the items offered for sale on the Service.

 • Orders mean a request by You to purchase service from Us.

 • Service refers to the Website.

 • Website refers to iSTRONG, accessible from https://www.istrong.co

 • You means the individual accessing or using the Service, or the company, or other legal entity on behalf of which such individual is accessing or using the Service, as applicable.

 

Your Order Cancellation Rights

 

You are entitled to cancel Your Order within 7 days without giving any reason for doing so.

The deadline for cancelling an Order is 7 days from the date on which You purchased the service.

In order to exercise Your right of cancellation, You must inform Us of your decision by means of a clear statement. You can inform us of your decision by:

By email: contact@istrong.co

 

We will reimburse You no later than 14 days from the day on which We receive the returned Goods. We will use the same means of payment as You used for the Order, and You will not incur any fees for such reimbursement.

 

Conditions for Returns

 

In order for the service to be eligible for a return, please make sure that:

 • The service were purchased in the last 7 days

 • The service is not used or no service is delivered.

 

The following service cannot be returned:

 • The supply of service which according to its nature is not suitable to be returned, deteriorates rapidly or where the date of expiry is over.

 • The supply of service which is not suitable for return due to health protection or hygiene reasons.

 • The supply of service which is, after delivery, according to its nature, inseparably mixed with other items.

 

We reserve the right to refuse returns of any merchandise that does not meet the above return conditions in our sole discretion.

Only regular priced service may be refunded. Unfortunately, service on sale cannot be refunded. This exclusion may not apply to You if it is not permitted by applicable law.

Returning service

You are responsible for the cost and risk of returning the service to Us. You should return or cancel service by send Us in written via an email with reasons to return or cancel service to the following address:

 

contact@istrong.co

We are unable to issue a refund without actual receipt of the Goods or proof of received return delivery.

Contact Us

If you have any questions about our Returns and Refunds Policy, please contact us:

 

By email: contact@istrong.co

bottom of page