top of page

iSTRONG EVENT

มาแล้ว_Freemiumcontent!.png

Building Empathy Tools


ชุดเครื่องมือในการวางแผน ที่จะช่วยให้คุณได้เห็นภาพ ทบทวน
และนำไปปรับใช้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่ง Empathy ผ่านผู้นำ

 

โดย Freemium นี้เป็น บบฉบับ iSTRONG
ที่สร้างขึ้นมาเพื่อผู้นำและองค์กรโดยเฉพาะ

bottom of page