top of page
iSTRONG logo horizontal.png
Screen Shot 2562-12-03 at 18.38.37.png

ดร.สัตกร วงศ์สงคราม

นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านการช่วยเหลือคนทำงาน วัยรุ่น ในการแก้ไขปัญหาชีวิตที่กำลังติดขัด เพื่อเจอทางออกที่สดใส และการให้คำปรึกษาเด็กสมาธิสั้น


ประวัติการศึกษา

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ แขนงวิชา จิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้คำปรึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  • การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาการแนะแนว) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  • นิเทศศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาวารสารศาสตร์ วิชาโทการประชาสัมพันธ์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

ประวัติการทำงาน

  • กรรมการ และ Project Director บริษัท เดอะวิชั่นมิชชั่น จำกัด

  • Strategic Management Director บริษัท วิสด้อมโปร จำกัด

  • ที่ปรึกษาในโครงการ The Most Admired Service Station โครงการด้านการบริการสถานีบริการน้ำมันบางจาก และโครงการ Bangchak  “Excellence Dealer”

  • นักพัฒนาบุคลากร และด้าน HR ในหลากหลายองค์กรเอกชน เช่น ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา บริษัท คอมเซเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  • วิทยากรบรรยายในกลุ่มธุรกิจเอกชน ทั้งด้านธุรกิจ ด้านจิตวิทยา และด้านการพัฒนาบุคลากรในองค์กร

  • คณะอนุกรรมการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) ในโครงการการโต้วาทีอุดมศึกษา ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

  • ดีเจ Talk Show Society ในหลากหลายรายการ 102 MHz และ 98.5 MHz Good FM กรุงเทพฯ, 100.5 MHz สถานีข่าวของ MCOT, 98.5 Spring Radio, ช่อง 9 MCOT HD, 93.5 HD1

bottom of page