top of page

iSTRONG EVENT

Slide & Video ย้อนหลัง


องค์ความรู้ เนื้อหาภายในงาน
เพื่อทบทวนสู่ความสำเร็จในการเป็นผู้
นำ

07_06_23_Youtube_เส้นทางสู่การสร้าง-Well-Being-และวัฒนธรรม-Empathy-ผ่านผู้นำ_PR2_1.png

เนื้อหาและสไลด์ภายในงาน

Video iSTRONG Event - Creating a Culture of Empathy through Leadership.png

Video ย้อนหลัง

bottom of page