top of page
City Buildings Facebook Cover(2).jpg

11.11

รับคำปรึกษาฟรี!

จากนักให้คำปรึกษาของ iSTRONG

ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์

การรับคำปรึกษาฟรี

ได้ภายในวันที่ 11 พ.ย. 2563

ตั้งแต่เวลา 00.01 น. - 23.59 น. เท่านั้น

Screen Shot 2563-11-10 at 20.17.36.png

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

  • 1 ท่าน มีสิทธิ์ลงทะเบียนได้ 1 ครั้ง ภายในวันที่ 11 พ.ย. 63 เท่านั้น

  • ท่านที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนรับคำปรึกษา อายุตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไป

  • การพูดคุยจะใช้เวลา 30-60 นาที ผ่านช่องทาง Line Call (โทรศัพท์คุยผ่านแอ๊พพลิเคชั่นไลน์)

  • แต่นักให้คำปรึกษาอาจมีการนัดหมายเพื่อติดตามผลอีกครั้ง สำหรับบางท่าน ตามที่เห็นสมควรและขึ้นอยู่กับลักษณะหัวข้อและปัญหาของผู้รับคำปรึกษา

  • ช่วงเวลาการพูดคุย จะอยู่ระหว่างวันที่ 11-30 พ.ย. ตั้งแต่ 9.00 - 22.00 น. ทั้งนี้ ผู้ขอรับคำปรึกษาสามารถนัดหมายเวลากับนักให้คำปรึกษาแต่ละท่านได้เลย เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

  • หัวข้อที่ขอรับคำปรึกษา เป็นปัญหาความเครียด ความคับข้องใจในเรื่องส่วนตัว หรือปัญหาความสัมพันธ์ต่าง ๆ โดยไม่มีประเด็นของการบำบัด หรือการเจ็บป่วยทางจิตเวช

  • ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับเคสการบำบัดหรือการเจ็บป่วยทางจิตเวช ในการไม่เข้าร่วมในแคมเปญนี้

  • การให้คำปรึกษา และเนื้อหาการพูดคุย จะถูกเก็บรักษาความลับ และจะไม่มีการเปิดเผยใด ๆ ทั้งสิ้น

ผู้ให้คำปรึกษา

  • เป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักให้คำปรึกษาในระดับมืออาชีพ (Professional level) หรือระดับสูง (Advance level) ฝึกปฏิบัติจนครบเงื่อนไข และได้รับการยืนยันคุณสมบัติจากทีมนักจิตวิทยาผู้สอนของหลักสูตรแล้ว และได้รับใบประกาศนียบัตรจาก iSTRONG

bottom of page