{ "data": [ { "event_name": "Purchase", "event_time": 1618419539, "action_source": "website", "user_data": { "em": "7b17fb0bd173f625b58636fb796407c22b3d16fc78302d79f0fd30c2fc2fc068", "ph": null }, "custom_data": { "currency": "THB", "value": null } } ] }
top of page
บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต

iSTRONG Counseling Service

การปรึกษาแบบพบหน้า
(Face-to-face) และ
การปรึกษานอกสถานที่
(On-site Service)

ในกระบวนการให้คำปรึกษาและบำบัดทางใจนั้น อาจใช้เวลาพูดคุยหรือพบกันเป็นระยะ ตั้งแต่ 1 - 10 ครั้งแล้วแต่กรณี

กรุณาเลือกบริการที่ตรงกับความต้องการของคุณ เลือกเวลาที่คุณสะดวกรับคำปรึกษา เมื่อคุณแจ้งชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ยืนยันวันเวลากลับไป

เมื่อถึงเวลาที่นัดหมาย จิตแพทย์ / นักจิตวิทยา / โค้ช จะโทรหาคุณตามเบอร์โทรศัพท์ที่คุณระบุไว้

 

ในการรับบริการ คุณจำเป็นต้องอ่านและยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ Terms of Service ก่อน

คุณสามารถชำระเงินผ่านทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิตผ่าน Paypal

ปรึกษาจิตแพทย์

โรคจิตเวช การวินิจฉัยเบื้องต้น คำแนะนำในการบำบัดรักษาโรคจิตเวช คำแนะนำในการใช้ยา

ปรึกษานักจิตวิทยา / นักจิตบำบัด

การปรับวิธีคิดและมุมมอง การให้คำปรึกษา การหาทางออกของปัญหา

online counseling