นักให้คำปรึกษา
Certified Counselor

จิตแพทย์ นักจิตวิทยาคลินิก นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา

Psychiatrist / Clinical Psychologists / Licensed Counselors

นพ.เลิศศักดิ์ รุ่งเหมือนพร

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ดูแลเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ที่ต้องการคำแนะนำและความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต รวมถึงให้คำปรึกษาครอบครัว และสอนนักศึกษาแพทย์


ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ประกาศนียบัตรบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประวัติการทำงาน

 • อาจารย์จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

  • ดูแลรักษาผู้ป่วยเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพจิต

  • สอนนักศึกษาแพทย์

นัดหมายปรึกษา >>

ดร.สัตกร วงศ์สงคราม

นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านการช่วยเหลือคนทำงาน วัยรุ่น ในการแก้ไขปัญหาชีวิตที่กำลังติดขัด เพื่อเจอทางออกที่สดใส และการให้คำปรึกษาเด็กสมาธิสั้น


ประวัติการศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ แขนงวิชา จิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้คำปรึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 • การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาการแนะแนว) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • นิเทศศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาวารสารศาสตร์ วิชาโทการประชาสัมพันธ์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการ และ Project Director บริษัท เดอะวิชั่นมิชชั่น จำกัด

 • Strategic Management Director บริษัท วิสด้อมโปร จำกัด

 • ที่ปรึกษาในโครงการ The Most Admired Service Station โครงการด้านการบริการสถานีบริการน้ำมันบางจาก และโครงการ Bangchak  “Excellence Dealer”

 • นักพัฒนาบุคลากร และด้าน HR ในหลากหลายองค์กรเอกชน เช่น ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา บริษัท คอมเซเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 • วิทยากรบรรยายในกลุ่มธุรกิจเอกชน ทั้งด้านธุรกิจ ด้านจิตวิทยา และด้านการพัฒนาบุคลากรในองค์กร

 • คณะอนุกรรมการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) ในโครงการการโต้วาทีอุดมศึกษา ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

 • ดีเจ Talk Show Society ในหลากหลายรายการ 102 MHz และ 98.5 MHz Good FM กรุงเทพฯ, 100.5 MHz สถานีข่าวของ MCOT, 98.5 Spring Radio, ช่อง 9 MCOT HD, 93.5 HD1

นัดหมายปรึกษา >>

นักจิตวิทยาคลินิกและนักจิตบำบัด เชี่ยวชาญด้าน Self-esteem ความผิดปกติทางจิต เช่น โรคซึมเศร้า โรคไบโพลาร์ วิตกกังวล ย้ำคิดย้ำทำ PTSD ฯลฯ

ประวัติการศึกษา:

 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (M.A.) สาขา Family and Social Development มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (B.Sc.) สาขาจิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน:

 • นักจิตวิทยา (ชำนาญการ) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 • นักจิตวิทยาคลินิก แผนกจิตเวช โรงพยาบาลลำพูน, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย, โรงพยาบาลสวนปรุง จ.เชียงใหม่

ประวัติการฝึกอบรม:

 • Neuropsychological Assessment and Intervention in Psychiatry มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • Stir’s Systematic Transformation Therapy โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพนักจิตวิทยาคลินิก Thai Clinical Psychologist association

 • Human Resources development curriculum according to three sound theories จาก Diplomatic speaking institute

วราภรณ์​ ชุมภูทอง​ จงสกุล

นักจิตวิทยา​การให้คำ​ปรึกษา​ รายบุคคล​ และแบบกลุ่ม​ เชี่ยวชาญด้านการให้คำ​ปรึกษา​ครอบครัว​ การเยียวยา​ปมใน​อดีต​  การปรับบุคลิกภาพ ความขัดแย้งและความสัมพันธ์ในครอบครัว การทำครอบครัวบำบัด และการพัฒนาศักยภาพ

ประวัติการศึกษา​

 • วิทยาศาสตร์​มหาบัณฑิต​(จิต​วิทยาการ​ให้​คำปรึกษา​)​มหาวิทยาลัย​รามคำแหง​ กรุงเทพ​มหา​นคร

 • วิทยาศาสตร์​บัณฑิต​(จิต​วิทยาการ​ให้​คำปรึกษา​และแนะ​แนว​)​มหาวิทยาลัย​รามคำแหง


การอบรมที่เกี่ยวข้อง
-  Family​ Thearpy  and​ Family​  Counseling
-  Satir  Model​  Thearpy
-  อบรมเชิงปฏิบัติการ​กิจกรรม​ฟื้นฟู​จิตใจ​ในแนวทาง​มนุษย์​ปรัชญา​
-  Finding  Life​  Purpose &​ Passion
-  การสะกดจิต​ย้อน​อดีต/อดีต​ชาติ​เพื่อ​การเยียวยา​ (Past​ Life​ Regresstion​ Thearpy)​ ตามแนวทางของ​ นพ.​ไบรอัล  แอล​ ไวส์​ (Dr.Brian​ L. Weiss)​ ทั้ง​ขั้น​ต้น​ และขั้น​สูง​

ประวัติการทำงาน

 • ปี​ 2540  -​  ปัจจุบัน​ รับ​ราชการ​ในสังกัด​กรมคุมประพฤติ​ กระทรวง​ยุติธรรม

 • ปี​ 2536  -​ 2540​ อาจารย์ประจำวิชา​จิต​วิทยาทั่วไป​ และอาจารย์​แนะแนว​ โรงเรียนเทคโนโลยี​สยาม​ (ปัจจุบัน​คือวิทยาลัย​สยาม​)​  ท่าพระ​ กรุงเทพ​มหา​นคร​

 • ปี​ 2534  -​ 2536​ นักจิตวิทยา​โรงพยาบาล​เซน​ต์หลุยส์​ บางรัก​ กรุงเทพมหานคร

นัดหมายปรึกษา >>

ประสงค์ศักดิ์ เจนกิจจาไพบูลย์

นักจิตวิทยาคลินิก เชี่ยวชาญด้านการบำบัดการติดสิ่งเสพติด การช่วยเหลือคนในภาวะวิกฤต การทำร้ายตนเอง ทำงานด้านการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา การบำบัดทางจิตวิทยา การส่งเสริมสุขภาพจิต และเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต มา 18 ปี

ประวัติการศึกษา:

 • ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ประกาศนียบัตรและการฝึกอบรม:

 • การฝึกอบรมการทำจิตบำบัดแนว Humanistic 

 • การฝึกอบรมการทำจิตบำบัดด้านการดูแลบาดแผลทางจิตใจ 

 • การฝึกอบรมเจรจาต่อรองช่วยเหลือบุคคลในภาวะวิกฤต

 • การฝึกอบรมการช่วยเหลือดูแลด้านจิตใจในภาวะวิกฤตต่างๆ 

 • การฝึกอบรม Satir Model และ EMDR และ Mental Health Crisis ร่วมด้วยเป็นทีมแพทย์ไทยช่วยเหลือภัยพิบัติที่เนปาล

 

ประสบการณ์การทำงาน:

 • นักจิตวิทยา ศูนย์สุขภาพจิตเขต 2 กรมสุขภาพจิต

 • นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

นัดหมายปรึกษา >>

วิชญา โมฬีชาติ

นักจิตวิทยา​คลินิกและนักจิตบำบัดที่มีประสบการณ์สูงถึง 20 ปี ในจิตบำบัด พฤติกรรมบำบัด ศิลปะบำบัดในแนวทางมนุษยปรัชญา และแนวทางของจิตบำบัดเพื่อการเยียวยาการจัดระบบความคิดและความรู้สึกโดยมานดาล่าและเซนแทงเกิ้ล

ประวัติการศึกษา​

 • ประกาศนียบัตร การเยียวยาเพื่อจัดระบบความคิดและความรู้สึกโดยมานดาล่าและเซนแทงเกิ้ล :สถาบันการศึกษาเพื่อการเยียวยา ประเทศไทยและสถาบัน EuBiA ประเทศเยอรมันนี

 • ใบรับรองนักศิลปะบำบัดจาก European Academy for Anthroposophical Art Therapies

 • วุฒิบัตรนักศิลปะบำบัดในแนวทางมนุษยปรัชญามาตรฐานเยอรมันนีสถาบันศิลปะบำบัดในแนวทางมนุษยปรัชญา (Foundation Anthroposophical Art Therapies) และ Therapeutikum am Kräherwald e.V. Stuttgart, Germany

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาคลินิก) คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


การอบรมที่เกี่ยวข้อง
-  ART THERAPY : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-  ACTING YOUR INNER MUSIC : MUSIC IN PSYCHODRAMA & GROUP THERAPY PROCESSES : มหาวิทยาลัยบูรพา
-  โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าแบบ CBT : กรมสุขภาพจิต
-  EXPERIENTIAL ART TRAINING GROUP : HUMAN CENTER
-  CHILDHOOD SEXUAL ABUSE : FROM CONCEPTUALIZATION TO TREATMENT USE OF CREATIVE ARTS FOR THERAPEUTIC PURPOSES : ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย

ประวัติการทำงาน

 • นักจิตวิทยาคลินิก ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น กรมการแพทย์

 • นักจิตวิทยาคลินิก ศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 • นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

 • อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิ์ประสงค์

 • อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นัดหมายปรึกษา >>

กนกอร ศรีโรจน์นพคุณ

นักจิตวิทยาคลินิกผู้เชี่ยวชาญในการใช้แบบประเมิน การตรวจวินิจฉัยโดยการใช้เครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกเพื่อการค้นหาและอธิบาย รวมไปถึงการทำนายแนวโน้มความผิดปกติทางจิต การมีพยาธิสภาพทางสมอง รวมถึงการประเมินความสามารถทางระดับเชาว์ปัญญาทั้งในเด็กและวัยรุ่น

 

ประวัติการศึกษา:

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) สาขาจิตวิทยาคลินิกและชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาสุขภาพจิต ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน:

 • นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลเด็กเอกชน

 • นักจิตวิทยาคลินิกฝึกปฏิบัติงาน โรงพยาบาลสระบุรี

 • ผู้ช่วยนักวิจัย คลินิกโรคสมองเสื่อม ภาควิชาจิตเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ประวัติการฝึกอบรม:

 • อบรมเชิงปฏิบัติการการทำบำบัดตามแนวซาเทียร์หัวข้อ ประสาทวิทยากับการบำบัดตามแนวซาเทียร์ในถาดทราย หลักสูตรพื้นฐานระดับ 1 รุ่นที่ 3 สมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำบัดแนวซาเทียร์

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Medical Clown Workshop 2017”

 • “การบำบัดโดยวิธีปรับปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในการ  ดูแลผู้ป่วยเด็กและครอบครัว (CBT for Children and Adolescents)” สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

 • “การฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก” กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

นัดหมายปรึกษา >>

เปี่ยมศักดิ์ เหล่าพิเชียรพงษ์

นักจิตวิทยาคลินิก ผู้ให้ความสำคัญกับการสร้างความสงบทางใจ เชื่อว่ามนุษย์มีศักยภาพที่จะเรียนรู้และเติบโตได้ แม้จะอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย เชี่ยวชาญด้านการตรวจประเมินระดับสติปัญญาและบุคลิกภาพ การให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวล

 

ประวัติการศึกษา:

 • ขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาจิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน:

 • นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

 • นักจิตวิทยาโรงเรียน สพฐ.

 • นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

 • นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลน่าน

ประวัติการฝึกอบรม:

 • อบรมหลักสูตรนักจิตวิทยาโรงเรียน

 • อบรมโดยมีการฝึกปฏิบัติตามหลักสูตรสติบำบัด (Mindfulness – Based Therapy and Counseling)

 • อบรมหลักสูตรวิทยากร (TOT) สร้างสุขด้วยองค์กรแห่งสติ

นัดหมายปรึกษา >>

ชลดา คงคามี

นักจิตวิทยาคลินิกผู้เชี่ยวชาญด้านโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล ภาวะอารมณ์ผิดปกติ การควบคุมอารมณ์ รวมถึงการประเมิน การให้คำปรึกษา และการบำบัดผู้มีปัญหาทางจิต

 

ประวัติการศึกษา:

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาจิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการทำงาน:

 • นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลรัฐ

 • นักจิตวิทยาคลินิกฝึกปฏิบัติงาน โรงพยาบาลศรีธัญญา

 • นักจิตวิทยาคลินิกฝึกปฏิบัติงาน กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก

ประวัติการฝึกอบรม:

 • หลักสูตรครอบครัวบำบัด โรงพยาบาลศรีธัญญา และสถาบันราชานุกูล

นัดหมายปรึกษา >>

รักษิณา พรมทองบุญ

นักจิตวิทยาคลินิกผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาโดยใช้หลากหลายเทคนิค เช่น Cognitive Behavioral Therapy (CBT), Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) therapy การบำบัดจิตใจจากการเคลื่อนไหวของตา ในเด็กและวัยรุ่น ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ

 

ประวัติการศึกษา:

 • กำลังศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) สาขาจิตวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาจิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน:

 • นักจิตวิทยาคลินิก สังกัดกรมสุขภาพจิต

 • นักจิตวิทยาคลินิกฝึกปฏิบัติงาน โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

 • การสอนเปียโนในเด็กตั้งแต่ 4 ขวบขึ้นไป รวมถึงเด็กพิเศษและเด็กออทิสติก

 • ปฏิบัติหน้าที่ให้การปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323

 • ปฎิบัติงานในทีมเยียวยาจิตใจกรมสุขภาพจิต (MCATT)

ประวัติการฝึกอบรม:

 • ศึกษาดูงานด้านสุขภาพจิตต่างประเทศ ณ มหานครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมกับ
  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

 • ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก

 • อบรมการบำบัดแบบ EMDR Therapy Level I โดย Dr. Derek Farrell

 • อบรมการบำบัดแบบ EMDR Therapy Level II โดย Dr. Derek Farrell

นัดหมายปรึกษา >>