iSTRONG logo horizontal.png
นพ.เลิศศักดิ์ รุ่งเหมือนพร

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ดูแลเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ที่ต้องการคำแนะนำและความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต รวมถึงให้คำปรึกษาครอบครัว และสอนนักศึกษาแพทย์


ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  • ประกาศนียบัตรบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประวัติการทำงาน

  • อาจารย์จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

    • ดูแลรักษาผู้ป่วยเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพจิต

    • สอนนักศึกษาแพทย์

นัดหมายปรึกษากับ นพ.เลิศศักดิ์