{ "data": [ { "event_name": "Purchase", "event_time": 1618419539, "action_source": "website", "user_data": { "em": "7b17fb0bd173f625b58636fb796407c22b3d16fc78302d79f0fd30c2fc2fc068", "ph": null }, "custom_data": { "currency": "THB", "value": null } } ] }
 
บริการสุขภาพจิตสำหรับองค์กร
Mental health solutions for corporates
Learn more

ทำไมองค์กรจึงต้องใส่ใจสุขภาพจิต

ในการทำงานโดยเฉพาะตำแหน่งที่มีความกดดัน KPIs ที่ท้าทาย ภาระงานที่ล้นมือจนไม่สามารถสร้างสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการทำงาน การทำงานให้เสร็จทันกำหนดส่ง หรือแม้กระทั่งปัญหาส่วนตัว พนักงานมีแนวโน้มจะเกิดภาวะเครียดและวิตกกังวลได้มากขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาทางสุขภาพจิตเรื้อรังที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และภาวะหมดไฟในการทำงาน

ในประเทศไทยมีรายงานว่า ประชากรกว่า 1.5 ล้านคนกำลังเผชิญกับภาวะปัญหาทางจิตใจ และ 62% เป็นกลุ่มคนทำงานในองค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร หรือเมืองขนาดใหญ่ และมีการคาดการณ์ว่าในอนาคตอันใกล้ ปัญหาสุขภาพจิต เช่น โรคซึมเศร้าจะพบมากในคนไทยเป็นอันดับ 2 รองจากโรคหัวใจ

ปัจจุบันหลายๆ องค์กรเริ่มเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือพนักงานด้านจิตใจและปัญหาส่วนตัว เพื่อไม่ให้กระทบงาน โดยกำหนดเป็นสวัสดิการพนักงานนอกเหนือจากการคุ้มครองสุขภาพด้านร่างกาย เช่น จัดหานักจิตวิทยาให้คำปรึกษาเข้าให้คำปรึกษาพนักงานอย่างสม่ำเสมอ หรือการจัด Group Counseling ที่เป็นกิจกรรมเพื่อสร้าง community ของเพื่อนช่วยเพื่อนในที่ทำงาน

What we do
iSTRONG ผู้ให้บริการด้านโปรแกรมสุขภาพจิต:
  • ให้คำปรึกษาและออกแบบโปรแกรมสุขภาพจิตในองค์กร Consulting and designing mental health and well-being program in organization
  • ออกแบบการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สุขภาพจิตดี Designing well-being organizational culture
  • ให้บริการเครื่องมือส่งเสริมสุขภาพจิต เช่น โปรแกรมฝึกอบรม สัมมนา แบบประเมินสุขภาพจิต Delivering mental health solutions e.g. training, seminar, survey, and psychometrics
  • ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต โดยจิตแพทย์และนักจิตวิทยา Providing counseling service by psychiatrists and psychologists for employees
Mental Health Solutions for Organization

โปรแกรมให้คำปรึกษาแก่พนักงาน โดยจิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักจิตบำบัด ทั้งออนไลน์และพบหน้า

Mental Health Check-up

ประเมินและสำรวจสุขภาพจิตใจ ทั้งสุขภาพจิตภาพรวม ภาวะเครียด Burnout ซึมเศร้า ระดับความสุข

Read More >

Burnout & Stress Program

โปรแกรมที่ออกแบบเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันภาวะเครียดเรื้อรังและหมดไฟของพนักงาน

Read More >

Counseling Skill for Leaders

โปรแกรมพัฒนาทักษะการเป็นนักให้คำปรึกษาและการฟังอย่างลึกซึ้งแก่หัวหน้าทีม

Read More >

Empathy and Caring Culture

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบเข้าอกเข้าใจและใส่ใจซึ่งกันและกัน นำไปสู่การร่วมมือกันทำงาน และลดความขัดแย้ง

Read More >

Resilience Organization

การพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้มแข็งด้านจิตใจในการเผชิญหน้า รับมืออย่างมีสติ และฟื้นฟูจิตใจหลังปัญหา

Read More >

ทำไมต้อง iSTRONG

Inter-discipline

 

ในการบำบัดและให้คำปรึกษา ไอ สตรองทำงานเป็นทีมร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน ระดมสมองและความเชี่ยวชาญเพื่อช่วยเหลือลูกค้าให้พบทางแก้ปัญหาได้อย่างเห็นผล เป็นองค์รวม และยั่งยืน

Customization

 

iStrong มีทีมออกแบบ solutions ให้เหมาะสมกับเงื่อนไขและสถานการณ์ของลูกค้าให้มากที่สุด จึงมั่นใจได้ว่าบริการที่ลูกค้าได้รับคือสิ่งที่ถูกปรับให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุด

Experienced Experts

 

ที่ ไอ สตรอง ประสบการณ์และชั่วโมงบินของนักจิตวิทยา และนักจิตบำบัดสำคัญมาก เพราะเพียงวุฒิปริญญาหรือความรู้อย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือให้ลูกค้าพบทางออก นักจิตวิทยาทุกคนที่ไอ สตรองจึงต้องผ่านการฝึกฝนในงานเฉพาะทางนี้มากกว่า 5-10 ปีขึ้นไปทุกคน

logo_PTT_3.png
640px-Ford-Motor-Company-Logo.png
1200px-Bank_of_Ayudhya_Logo.png
or-logo-sm.png
1024px-AXA_Logo.svg.png
1571901975924.jpg
index.png
1200px-L'Oréal_logo.svg.png
Mizuho_logo.png
5efa92473e2404207a607998_amity-blog-rebr
shopee-logo-065D1ADCB9-seeklogo.com.png
ogimage.png
Sunday-logo-01.png
about-global-brand-logo.png
mitrphol-logo-26F9A6C8DE-seeklogo.png