top of page

ปรึกษานักจิตวิทยาผ่านแชท 1 สัปดาห์

บริการปรึกษานักจิตวิทยา ทางไลน์แชทส่วนตัว เหมาจ่ายระยะเวลา 1 สัปดาห์

  • 1 h
  • 750 บาทไทย
  • LINE Chat

Service Description

ปรึกษาเท่าไหร่ก็ได้นาน 1 สัปดาห์ ระหว่าง 9.00 - 22.00 น. ทุกวัน ผ่านห้อง LINE chat ส่วนตัว กับนักจิตวิทยาคลินิก หรือนักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา


Cancellation Policy

เมื่อผู้รับบริการลงทะเบียนนัดหมายเพื่อรับบริการ ผู้รับบริการต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการก่อน ทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการตกลงร่วมกันในการปฏิบัติการตามวันเวลา และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด หากการบริการล่วงเลยเวลาไปจากเงื่อนไข ผู้รับบริการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมตามข้อตกลง ผู้รับบริการสามารถเปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายได้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ยกเว้นกรณีฉุกเฉินที่ต้องมีการชี้แจงอย่างสมเหตุสมผล ผ่านทางช่องทางการติดต่อต่าง ๆ มิฉะนั้นจะถือว่า การบริการดังกล่าวได้ดำเนินการลุล่วงเรียบร้อยแล้ว และผู้รับบริการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง โดยไม่สามารถขอคืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้บริการสามารถยกเลิกเวลานัดหมายได้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงสำหรับบริการคุยทางโทรศัพท์หรือวิดีโอคอล และไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมงสำหรับบริการปรึกษาแบบพบหน้า โดยจะมีการคืนเงินค่าบริการ หลังจากมีการหักค่าธรรมเนียม 10% ยกเว้นกรณีฉุกเฉินที่ต้องมีการชี้แจงอย่างสมเหตุสมผล ผ่านทางช่องทางการติดต่อต่าง ๆ มิฉะนั้นจะถือว่า การบริการดังกล่าวได้ดำเนินการลุล่วงเรียบร้อยแล้ว และผู้รับบริการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง โดยไม่สามารถขอคืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ​ ในการให้บริการ ผู้ให้บริการ และผู้ดูแลการบริการเป็นเพียงผู้รับฟัง และให้แนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจหาทางออกให้แก่ผู้รับบริการเท่านั้น โดยไม่มีสิทธิ์บังคับให้ผู้รับบริการทำหรือไม่ทำสิ่งใด ๆ ได้ การตัดสินใจลงมือทำหลังจากสิ้นสุดการรับบริการ ถือเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากความรับผิดชอบของผู้ให้บริการและผู้ดูแลการบริการ


Contact Details

+6620268949

contact@istrong.co

Bang Khen, Bangkok, Thailand


bottom of page