top of page
iStrong Logo design_Page_1.png

iSTRONG

Mental Health Center

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการกับ iSTRONG

 

บริษัท ไอ สตรอง จำกัด เป็นศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตและครอบครัว บริการให้คำปรึกษาโดยนักจิตวิทยา นักจิตบำบัด นักจิตวิทยาคลินิกที่มีใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรรับรอง รวมถึงแบ่งปันความรู้และคุณค่าผ่านบทความจิตวิทยา ขอแจงรายละเอียดในการรับบริการรับคำปรึกษา iSTRONG ตามข้อมูลด้านล่างนี้

ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ เกี่ยวข้องกับสามฝ่าย คือ
ผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ เรียกว่า “ผู้รับบริการ”
นักจิตวิทยาที่ให้คำปรึกษา เรียกว่า “ผู้ให้บริการ”
บริษัท ไอ สตรอง จำกัด เรียกว่า “ผู้ดูแลการบริการ”

ในการรับบริการรับคำปรึกษา iSTRONG คุณในฐานะผู้ใช้บริการจำเป็นที่จะต้องยอมรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้

นโยบายการใช้บริการ iSTRONG

 

เมื่อผู้รับบริการลงทะเบียนนัดหมายเพื่อรับบริการ ผู้รับบริการต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการก่อน ทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการตกลงร่วมกันในการปฏิบัติการตามวันเวลา และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด

หากการบริการล่วงเลยเวลาไปจากเงื่อนไข ผู้รับบริการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมตามข้อตกลง

ผู้รับบริการสามารถเปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายได้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ยกเว้นกรณีฉุกเฉินที่ต้องมีการชี้แจงอย่างสมเหตุสมผล ผ่านทางช่องทางการติดต่อต่าง ๆ มิฉะนั้นจะถือว่า การบริการดังกล่าวได้ดำเนินการลุล่วงเรียบร้อยแล้ว และผู้รับบริการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง โดยไม่สามารถขอคืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ

ผู้บริการสามารถยกเลิกเวลานัดหมายได้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงสำหรับบริการคุยทางโทรศัพท์หรือวิดีโอคอล และไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมงสำหรับบริการปรึกษาแบบพบหน้า โดยจะมีการคืนเงินค่าบริการ หลังจากมีการหักค่าธรรมเนียม 10% ยกเว้นกรณีฉุกเฉินที่ต้องมีการชี้แจงอย่างสมเหตุสมผล ผ่านทางช่องทางการติดต่อต่าง ๆ มิฉะนั้นจะถือว่า การบริการดังกล่าวได้ดำเนินการลุล่วงเรียบร้อยแล้ว และผู้รับบริการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง โดยไม่สามารถขอคืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ

ในการให้บริการ ผู้ให้บริการ และผู้ดูแลการบริการเป็นเพียงผู้รับฟัง และให้แนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจหาทางออกให้แก่ผู้รับบริการเท่านั้น โดยไม่มีสิทธิ์บังคับให้ผู้รับบริการทำหรือไม่ทำสิ่งใด ๆ ได้ การตัดสินใจลงมือทำหลังจากสิ้นสุดการรับบริการ ถือเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากความรับผิดชอบของผู้ให้บริการและผู้ดูแลการบริการ

นโยบายความเป็นส่วนตัว


ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้รับบริการที่ได้ใช้ในการสมัครและลงทะเบียนนัดหมาย จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานและตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น บริษัทจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับตลอดอายุของการใช้บริการตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับตามที่กฎหมายกำหนด

ในข้อมูลและเรื่องราวของการรับบริการ ทั้งผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ และผู้ดูแลการบริการจะต้องเก็บรักษาทุกอย่างเป็นความลับ โดยห้ามเปิดเผยเรื่องราวส่วนบุคคลและรายละเอียดการให้บริการ ไม่ว่าผ่านช่องทางใด ยกเว้นได้รับอนุญาตจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นกรณีพิเศษเท่านั้น และยกเว้นข้อมูลเชิงสถิติการเข้าใช้บริการในภาพรวม ที่ไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลให้แก่ลูกค้าองค์กรที่มีการตกลงกันไว้แล้วเท่านั้น

นโยบายการชำระเงิน


ในการใช้บริการกับ iSTRONG ผู้ใช้บริการในนามขององค์กร ที่มีรายชื่อในฐานข้อมูล ไม่ต้องชำระเงินในการรับบริการ โดยมีขอบเขตในการรับบริการตามที่มีการทำสัญญาไว้กับแต่ละองค์กร

สำหรับผู้ใช้บริการที่เป็นลูกค้าทั่วไป จะต้องชำระค่าบริการก่อนการได้รับบริการ ตามอัตราที่ระบุไว้ในแต่ละประเภทของบริการ โดยมีช่องทางการชำระเงิน ดังนี้

การโอนเงินผ่านธนาคาร
การชำระด้วยบัตรเครดิต ผ่านระบบรับชำระเงินออนไลน์จากผู้ให้บริการ PAYPAL

ซึ่งสามารถดูรายละเอียดการชำระเงินได้จากหน้าของบริการแต่ละประเภท หรือหน้า “บริการ

ติดต่อ Call Center: 087-693-7831 ในวันและเวลาทำการตั้งแต่ 9.00 - 18.00น. จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต ผ่านระบบรับชำระเงินออนไลน์จากผู้ให้บริการ PAYPAL ระบบจะทำการอนุมัติการบริการอัตโนมัติหลังจากที่ได้มีการตรวจสอบการชำระเงินแล้ว

นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน


มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน


เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตทาง iSTRONG จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน
iSTRONG เป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม

iSTRONG จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนพร้อมระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้และส่งเรื่องร้องเรียนเข้ามาได้ที่

ช่องทางที่ 1 ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.istong.co จากหน้า ติดต่อเรา
ช่องทางที่ 2 ผ่านทางอีเมล ส่งมาที่ อีเมล contact@istrong.co
ช่องทางที่ 3 ผ่านทางไลน์ ไอดี @istrong
ทีมงานจะเร่งดำเนินการกับทุกเรื่องร้องเรียนของท่านและทำการติดต่อกลับเพื่อสอบถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมภายใน 3 วันทำการ

หมายเหตุ:
บริษัท ไอ สตรอง จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายการและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นโยบายการใช้บริการ
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายการชำระเงิน
นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน
bottom of page