top of page
GDN 980 x 120 psychiatrist.jpg

4 เหตุผลตามทฤษฎีจิตวิทยาที่ทำให้ "โจ ไบเดน" เป็นผู้นำที่มีเสน่ห์


เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ทุกท่านคงได้ทราบว่าประเทศสหรัฐอเมริกามีผู้นำประเทศคนใหม่อย่างเป็นทางการ คือ โจ ไบเดน ซึ่งนับเป็นประธานาธิบดีคนที่ 46 ของสหรัฐอเมริกา โดยผู้นำท่านนี้มีลักษณะท่าทาง บุคลิกภาพ และภาพลักษณ์ที่แตกต่างจากผู้นำคนเก่า คือ โดนัลล์ ทรัมป์ อย่างสิ้นเชิง เลยทีเดียว นอกจากนี้ โจ ไบเดน ยังสามารถทำลายสถิติประธานาธิบดีที่มีผลโหวตมากที่สุในประวัติศาสตร์มากกว่า 73 ล้านเสียง นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1900 ได้อีกด้วย นั่นแสดงให้เห็นว่าเขาได้รับความไว้วางใจ จากประชาชนอย่างล้นหลาม แล้วด้วยเหตุผลอะไรกันนะที่ทำให้ชายผู้หนึ่งมีเสน่ห์ในการเป็นผู้นำขนาดนี้ บทความจิตวิทยานี้มีคำตอบค่ะ


ถ้าว่ากันตามทฤษฎีผู้นำแล้ว ลักษณะการเป็นผู้นำของ โจ ไบเดน สามารถอ้างอิงได้ตามทฤษฏีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ของ Bass &Avoli ซึ่งกล่าวไว้ว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) เป็นภาวะที่ผู้นำได้ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ตาม สามารถทำให้ผู้ตามเคารพ ศรัทธา ไว้วางใจ และภูมิใจเมื่อได้ทำงานร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นผู้นำที่สามารถทำให้ผู้ตามเกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนาศักยภาพเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง สามารถเติบโตทางด้านจิตใจ ความคิด สติปัญญา และทางศีลธรรมด้วยค่ะ

เมื่ออ่านคำนิยามของผู้นำการเปลี่ยนแปลงตามทฤษฎีแล้วใกล้เคียงกับ โจ ไบเดน ไม่น้อยเลยค่ะ ซึ่งผู้นำเช่นนี้จะมีสเน่ห์ต่อผู้ตาม และน่าทำงานด้วยแน่นอนค่ะ โดยเหตุผลตามทฤษฎีจิตวิทยาที่ทำให้ โจ ไบเดน หรือผู้ที่มีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นำที่มีเสน่ห์ มี 4 เหตุผลด้วยกัน ดังนี้ค่ะ


1. การมีอิทธิพลเชิงอุคมคติ (Charisma or Idealized Influence)


คือ การที่ผู้นำได้แสดงวิสัยทัศน์ (Vision ) ที่สอดคล้องกับการมองภาพในอนาคตของผู้ตาม หรือกล่าวได้อีกอย่างว่า มีการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันระหว่างผู้นำและผู้ตาม โดย โจ ไบเดน ได้แสดงวิสัยทัศน์ในการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาผ่านสุนทรพจน์ของเขา ว่า “ประเทศของเราถูกสร้างขึ้น ด้วยการต่อสู้ระหว่างเทพ แห่งคุณความดีกับกิเลสตัณหาอันดำมืดที่สุดในใจของเรา การตัดสินใจของประธานาธิบดีในการต่อสู้นี้สำคัญอย่างยิ่ง ถึงเวลาแล้วที่เทพแห่งความดีงามของเราจะเป็นฝ่ายชนะ ขอให้เราได้เป็นประเทศอย่างที่เรารู้ดีว่าเราสามารถเป็นได้ เป็นชาติที่มีความเป็นหนึ่งเดียว แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และได้รับการแก้ไขเยียวยา”


2. การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation)


คือ การที่ผู้นำมีจิตวิทยาที่ดีในการทำให้ ผู้ตามทำงานเป็นทีม ทำให้ผู้ตามมีความรู้สึกเป็นทีม เป็นหนึ่งเดียวกัน มีแรงจูงใจที่จะนำพาทีม องค์กร หรือประเทศไปสู่จุดที่คาดหวัง ซึ่งผู้ตามที่มีแรงบันดาลใจ จะมีประสิทธิภาพในการทำงาน หรือปฏิบัติตามหน้าที่ของตนอย่างดีเยี่ยม และยังมีความพยามในการพัฒนางานของตัวเอง รวมถึงมีความอดทนต่อความยากลำบากได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะ


โดยความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจของ โจ ไบเดน แสดงออกชัดเจนผ่านสุนทรพจน์ที่ว่า “สำหรับคนที่โหวตให้ประธานาธิบดีทรัมป์ ผมเข้าใจถึงความผิดหวัง ผมก็เคยแพ้มาสองสามครั้งแล้วในอดีต แต่ตอนนี้ให้โอกาสกันและกันสักครั้ง ถึงเวลาแล้วที่จะเลิกใช้วาทะที่รุนแรงต่อกัน มาลดความร้อนแรงที่มีต่อกัน มองหน้ากัน รับฟังกันและกัน หากจะทำให้เกิดความก้าวหน้า เราต้องเลิกปฏิบัติต่อกันเป็นศัตรู”


3. การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation)


คือ การที่ผู้นำกระตุ้นผู้ตามให้เห็นวิธีการ หรือแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหา โดยใช้วิธีการแสดงเป็นตัวอย่าง ใช้สัญลักษณ์ การอธิบายให้เห็นภาพ และการอธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ทำให้ผู้ตามมองเห็นแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหา เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีความมั่นใจที่จะเสนอความคิดเห็นใหม่ ๆ มีความพยายามที่จะเรียนรู้วิทยาการใหม่ หรือพัฒนาตัวเองในทักษะที่ไม่ถนัดแต่เป็นประโยชน์กับงานของตน ซึ่งการทำให้ผู้ตามเติบโตทางปัญญานี้ นอกจาก จะเป็นผลดีต่อองค์กรในแง่ประสิทธิภาพการทำงานของบุคคลากรที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นผลดีอย่างยิ่งต่อตัว ผู้ตาม ที่จะกลายเป็นผู้นำในอนาคตอีกด้วยค่ะ


โดย โจ ไบเดน ได้แสดงให้เห็นผ่านสุนทรพจน์ ว่า “นี่คือเวลาแห่งการสมานแผล การเลือกตั้งจบลงแล้ว งานของเราคือเดินหน้าด้วยการทำดีต่อกัน ด้วยความยุติธรรม และยึดถือหลักวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยพลังแห่งความหวัง”


4. การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration)


คือ การที่ผู้นำทำตน เป็นผู้มุ่งเน้นการพัฒนา (Individualized of Followers) โดยการคิด วิเคราะห์ และวินิจฉัย ปัญหาต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ตาม มีการรู้จักผู้ตามเป็นรายบุคคล เปิดโอกาสให้ผู้ตามได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ มีความเอาใจใส่ในความต้องการตามข้อจำกัดของผู้ตามแต่ละคน มีการมอบหมายหน้าที่ชัดเจน มีการกระจายอำนาจความรับผิดชอบให้แก่ผู้ตามเพื่อลดความเครียดและความกดดัน รู้ข้อดี – และข้อจำกัด ของผู้ตามแต่ละคน


เช่นที่ โจ ไบเดน ได้กล่าวไว้ว่า “ข้าพเจ้ายังได้รับเกียรติให้ได้ทำงานร่วมกับ รองประธานาธิบดีที่แสนมหัศจรรย์ กมลา แฮร์ริส ผู้ที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ให้เป็นทั้งสตรีคนแรก สตรีผิวสีคนแรก สตรีผู้เป็นทายาทชาวเอเชียใต้คนแรก และบุตรสาวของผู้อพยพคนแรกที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชาติในประเทศนี้”การเป็นผู้นำที่มีสเน่ห์นั้น ถือว่าเป็นจิตวิทยาขั้นพื้นฐานของคนที่เป็นผู้นำควรจะมีเพราะจะทำให้ผู้ตามเคารพ ศรัทธา เชื่อถือ และถ้าหากมีสเน่ห์ตามทฤษฎีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) ด้วยแล้วยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยค่ะ เพราะนอกจากจะทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำแล้ว ยังทำให้ผู้ตามเติบโตจากภายใน ซึ่งเป็นการเติบโตที่งอกงาม และยั่งยืนไปด้วยค่ะ


สำหรับใครที่กำลังเครียด กังวล คิดมาก ทั้งเรื่องของปัญหา Burn Out จากการทำงาน ปัญหาความสัมพันธ์ต่างๆ ในครอบครัว คนรัก ไปจนถึงภาวะต่างๆ เช่น ซึมเศร้า ทุกปํญหาสำคัญและเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเราเสมอ

iSTRONG ยินดีให้บริการ ปรึกษาด้านสุขภาพจิตโดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้งจากจิตแพทย์และนักจิตวิทยา ดูรายละเอียดได้ที่นี่


 

iSTRONG Mental Health

ผู้ดูแลสุขภาพใจให้กับบุคคล ครอบครัว และองค์กร


บริการของเรา

สำหรับบุคคลทั่วไป

• บริการปรึกษา จิตแพทย์และนักจิตวิทยา : http://bit.ly/3lmThUa

• คอร์สฝึกอบรม การเป็นนักจิตวิทยาให้คำปรึกษา : http://bit.ly/3RQfQwS

สำหรับองค์กร

• EAP โปรแกรมสำหรับองค์กร : http://bit.ly/3RLI8Z8


โทร. 02-0268949 หรือ Line : @istrong

 

อ้างอิง :

1) Bass, B. M. (1991). From Transactional to Transformational Leadership: Learning to Share the Vision. Organizational dynamics, 18, 19-31.


2) BBC News ไทย. 8 พฤศจิกายน 2563. เลือกตั้งสหรัฐฯ 2020: ไบเดนให้คำมั่นเยียวยาประเทศ “นำจิตวิญญาณของอเมริกากลับคืนมา”. สืบค้นเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2563 จาก https://www.bbc.com/thai/international-54861230

 

ประวัติผู้เขียน : จันทมา ช่างสลัก

บัณฑิตสาขาวิชาเอกจิตวิทยาคลินิก เกียรตินิยมอันดับ 2 จากรั้ว มช. และมหาบัณฑิตด้านการพัฒนาสังคม NIDA

มีประสบการณ์ด้านจิตวิทยาเด็ก 4 ปี เป็นผู้ช่วยนักวิจัย ด้านจิตวิทยา 1 ปี ปัจจุบันเป็นนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

ที่ประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางจิตวิทยา ในการปฏิบัติงานมากว่า 6 ปี


Comments


facebook album post - square (1).png
1.พวกหลีกเลี่ยงความผูกพัน (2).png
บทความล่าสุด
bottom of page