top of page
GDN 980 x 120 psychiatrist.jpg

8 อุปนิสัยสร้างความรักความสัมพันธ์ให้ยืนยาว


คุณผู้อ่านหลายท่านคงเคยได้อ่านหนังสือเรื่อง “7 Habits for Highly Effective People” ที่เขียนโดย Stephen Covey ซึ่งเป็นหนังสือขายดีมาก และยังมีหนังสือที่เป็นภาคต่ออีกเล่มคือ “The 8 th Habit : From Effectiveness to Greatness” โดยผู้เขียนคนเดียวกัน ซึ่งหนังสือทั้ง 2 เล่ม ได้แนะนำถึง 7 อุปนิสัยที่เป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จ และ 1 อุปนิสัยที่นำไปสู่ความยิ่งใหญ่ ในบทความนี้ ผู้เขียนจะขอนำเสนอการนำแนวคิด 8 อุปนิสัยแห่งความสำเร็จจากหนังสือทั้ง 2 เล่ม มาปรับใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ให้ยืนยาวกันค่ะรักยืนยาว

อุปนิสัยที่ 1 ต้องเป็นผู้เริ่มก่อนในความสัมพันธ์ (Be Proactive)


คำกล่าวที่ว่า “อยากได้สิ่งใด ต้องให้เขาก่อน” ใช้ได้เสมอในการสร้างความสัมพันธ์ หากเราให้ความจริงใจเราก็จะได้ความจริงใจกลับมา หากเราให้ความใส่ใจ เราก็จะได้ความใส่ใจกลับมา เพราะฉะนั้นแล้ว หากเราต้องการความรัก ความใส่ใจ ความสนใจจากผู้ที่เราต้องการผูกสัมพันธ์ เราก็ต้องให้ความรัก ความใส่ใจ ความสนใจอย่างจริงใจแก่เขาก่อนอุปนิสัยที่ 2 เริ่มต้นความสัมพันธ์ด้วยจุดมุ่งหมายในใจ (Begin with the end in mind)


ทุกการกระทำหากเรามี “วิสัยทัศน์” (Vision) เราก็จะมีเป้าหมายในการลงมือทำ ในเรื่องความสัมพันธ์ก็เช่นกัน หากเรามีวิสัยทัศน์ในความสัมพันธ์ เราก็จะมีภาพอนาคตของเรากับผู้ที่เราผูกสัมพันธ์ในใจ และนั้นจะเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวไปให้ถึง ทั้งนี้ในอุปนิสัยนี้ต้องอาศัย “ภาวะผู้นำ” ค่อนข้างสูง เพราะต้องมองการณ์ไกล และบริหารจัดการความสัมพันธ์ให้เป็นไปตามเป้าหมายอุปนิสัยที่ 3 จัดลำดับความสำคัญในกิจกรรมที่ทำร่วมกัน (Put first thing first)


ทำกิจกรรมร่วมกัน

ความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ คือ ความสัมพันธ์ที่มีการจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมที่ทำร่วมกัน และเรียงลำดับความสำคัญของบุคคลที่เราผูกสัมพันธ์ด้วย ถึงแม้ว่าเราจะอยากให้ความสัมพันธ์กับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน แต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นไปได้ยากมากค่ะ เพราะฉะนั้น การเลือกปฏิบัติจึงเป็นธรรมชาติของคนเรา ดังนั้นแล้ว การให้ความสำคัญกับบุคคลที่สมควรได้รับความสำคัญ เช่น คนที่แสดงออกชัดเจนว่าเราเป็นคนสำคัญ คนที่จริงใจกับเรา คนที่เราต้องพึ่งพาอาศัย หากเราสามารถจัดลำดับการให้ความสำคัญได้ถูกต้อง เหมาะสมก็จะช่วยให้ความสัมพันธ์มีการพัฒนาไปในทางที่ดีได้ค่ะอุปนิสัยที่ 4 คิดแบบ Win/ Win (Think win / win)


ในความสัมพันธ์เราไม่ต้องการเอาชนะกัน และเราไม่ต้องการคนแพ้ ดังนั้นการที่จะได้ประโยชน์ในความสัมพันธ์กันทั้งสองฝ่าย ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่จะทำให้ความสัมพันธ์ยืนยาว ทั้งนี้การจะมีความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย คู่สัมพันธ์ต้องมีปัจจัย 3 อย่าง คือ ความซื่อตรง ความเป็นผู้ใหญ่ และความมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความสัมพันธ์แบบ Win/ Win จึงจะเกิดขึ้นได้อุปนิสัยที่ 5 เข้าใจผู้อื่นก่อนจะให้ผู้อื่นเข้าใจเรา (Seek first to understand, then to be understood)


ทักษะสำคัญในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ คือ ทักษะการฟัง และการฟังที่มีคุณภาพและก่อให้เกิดความเข้าใจคือการฟังด้วยใจ ซึ่งเป็นการรับฟังเพื่อแสวงหาความเข้าใจ เข้าใจตัวตนของเขา เข้าใจสิ่งที่เขาต้องการ การฟังด้วยใจนั้น หากทำได้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการรักษาทุกๆความสัมพันธ์เลยค่ะอุปนิสัยที่ 6 ประสานพลัง (Synergize)

ประสานพลังรัก

เป็นการนำข้อดีของอุปนิสัยทั้งหมดมารวมเข้าด้วยกัน เพื่อเดินหน้าความสัมพันธ์ไปสู่เป้าหมาย หัวใจสำคัญของอุปนิสัยนี้ คือ การเปิดใจ เปิดความคิดให้กว้าง และเตรียมความรู้สึกให้ดี เพื่อให้พร้อมรับมือกับสิ่งใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ รวมถึงทางเลือกใหม่และโอกาสใหม่ๆ ในความสัมพันธ์อุปนิสัยที่ 7 ลับเลื่อยให้คม (Sharpen the saw)


หมายถึง การที่เราจะสานความสัมพันธ์ให้ไปถึงเป้าหมายได้นั้น ต้องหมั่นฝึกฝนอุปนิสัยต่างๆ ข้างต้นอย่างสม่ำเสมอ เหมือนคำกล่าวที่ว่า "หมั่นลับคมเลื่อยไว้ ยามเมื่อถึงเวลาจะได้พร้อมใช้ได้ทันที" ซึ่งเป็นหลักการปรับตัวให้เกิดความสมดุล เพื่อให้อุปนิสัยทั้งหมดก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในความสัมพันธ์ โดยเน้นการรักษาสมดุลชีวิต 4 อย่าง คือ ร่างกาย จิตวิญญาณ สติปัญญา และความรู้สึกที่มีต่อสังคมอุปนิสัยที่ 8 การค้นหาเสียงในตนเอง


นอกจากเราจะใส่ใจว่าคนที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยนั้นต้องการอะไร เรายังต้องฟังเสียงความรู้สึกของตนเองด้วยว่า เรานั้นต้องการอะไรในความสัมพันธ์ เพราะความสัมพันธ์จะยืนยาวไม่ได้ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีความสุขในความสัมพันธ์หากเราสามารถปรับเปลี่ยนตนเองให้มีอุปนิสัยทั้ง 8 ที่ได้กล่าวไปแล้วได้ ผู้เขียนเชื่อแน่ว่า คุณผู้อ่านจะมีความสัมพนัธ์ที่ประสบความสำเร็จและยืนยาวอย่างแน่นอนค่ะ


 

iStrong บริการให้คำปรึกษาโดยนักจิตวิทยาที่มีใบรับรอง คุยทางโทรศัพท์หรือคุยแบบพบหน้า https://www.istrong.co/service


 

อ้างอิง :

1. Stephen R. Covey. 7 Habits for Highly Effective People.

แปลโดย นพดล เวชสวัสดิ์. บรรณาธิการ ดนัย จันทร์เจ้าฉาย. สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี.

2. Stephen R. Covey. The 8 th Habit : From Effectiveness to Greatness.

แปลโดย ปกาศิต คำเรืองโรจน์. บรรณาธิการ ดนัย จันทร์เจ้าฉาย. สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี.

コメント


facebook album post - square (1).png
1.พวกหลีกเลี่ยงความผูกพัน (2).png
บทความล่าสุด
bottom of page