บทความล่าสุด
ค้นหาตามประเภทบทความ

8 อุปนิสัยสร้างความรักความสัมพันธ์ให้ยืนยาว

 

คุณผู้อ่านหลายท่านคงเคยได้อ่านหนังสือเรื่อง “7 Habits for Highly Effective People” ที่เขียนโดย Stephen Covey ซึ่งเป็นหนังสือขายดีมาก และยังมีหนังสือที่เป็นภาคต่ออีกเล่มคือ “The 8 th Habit : From Effectiveness to Greatness” โดยผู้เขียนคนเดียวกัน ซึ่งหนังสือทั้ง 2 เล่ม ได้แนะนำถึง 7 อุปนิสัยที่เป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จ และ 1 อุปนิสัยที่นำไปสู่ความยิ่งใหญ่ ในบทความนี้ ผู้เขียนจะขอนำเสนอการนำแนวคิด 8 อุปนิสัยแห่งความสำเร็จจากหนังสือทั้ง 2 เล่ม มาปรับใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ให้ยืนยาวกันค่ะ

 

 

 

อุปนิสัยที่ 1 ต้องเป็นผู้เริ่มก่อนในความสัมพันธ์ (Be Proactive)

 

คำกล่าวที่ว่า “อยากได้สิ่งใด ต้องให้เขาก่อน” ใช้ได้เสมอในการสร้างความสัมพันธ์ หากเราให้ความจริงใจเราก็จะได้ความจริงใจกลับมา หากเราให้ความใส่ใจ เราก็จะได้ความใส่ใจกลับมา เพราะฉะนั้นแล้ว หากเราต้องการความรัก ความใส่ใจ ความสนใจจากผู้ที่เราต้องการผูกสัมพันธ์ เราก็ต้องให้ความรัก ความใส่ใจ ความสนใจอย่างจริงใจแก่เขาก่อน

 

 

อุปนิสัยที่ 2 เริ่มต้นความสัมพันธ์ด้วยจุดมุ่งหมายในใจ (Begin with the end in mind)

 

ทุกการกระทำหากเรามี “วิสัยทัศน์” (Vision) เราก็จะมีเป้าหมายในการลงมือทำ ในเรื่องความสัมพันธ์ก็เช่นกัน หากเรามีวิสัยทัศน์ในความสัมพันธ์ เราก็จะมีภาพอนาคตของเรากับผู้ที่เราผูกสัมพันธ์ในใจ และนั้นจะเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวไปให้ถึง ทั้งนี้ในอุปนิสัยนี้ต้องอาศัย “ภาวะผู้นำ” ค่อนข้างสูง เพราะต้องมองการณ์ไกล และบริหารจัดการความสัมพันธ์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

 

 

อุปนิสัยที่ 3 จัดลำดับความสำคัญในกิจกรรมที่ทำร่วมกัน (Put first thing first)

 

 ความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ คือ ความสัมพันธ์ที่มีการจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมที่ทำร่วมกัน และเรียงลำดับความสำคัญของบุคคลที่เราผูกสัมพันธ์ด้วย ถึงแม้ว่าเราจะอยากให้ความสัมพันธ์กับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน แต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นไปได้ยากมากค่ะ เพราะฉะนั้น การเลือกปฏิบัติจึงเป็นธรรมชาติของคนเรา ดังนั้นแล้ว การให้ความสำคัญกับบุคคลที่สมควรได้รับความสำคัญ เช่น คนที่แสดงออกชัดเจนว่าเราเป็นคนสำคัญ คนที่จริงใจกับเรา คนที่เราต้องพึ่งพาอาศัย หากเราสามารถจัดลำดับการให้ความสำคัญได้ถูกต้อง เหมาะสมก็จะช่วยให้ความสัมพันธ์มีการพัฒนาไปในทางที่ดีได้ค่ะ

 

 

อุปนิสัยที่ 4 คิดแบบ Win/ Win (Think win / win)  

 

ในความสัมพันธ์เราไม่ต้องการเอาชนะกัน และเราไม่ต้องการคนแพ้ ดังนั้นการที่จะได้ประโยชน์ในความสัมพันธ์กันทั้งสองฝ่าย ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่จะทำให้ความสัมพันธ์ยืนยาว ทั้งนี้การจะมีความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย คู่สัมพันธ์ต้องมีปัจจัย 3 อย่าง คือ ความซื่อตรง ความเป็นผู้ใหญ่ และความมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความสัมพันธ์แบบ Win/ Win จึงจะเกิดขึ้นได้

 

 

อุปนิสัยที่ 5 เข้าใจผู้อื่นก่อนจะให้ผู้อื่นเข้าใจเรา (Seek first to understand, then to be understood) 

 

ทักษะสำคัญในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ คือ ทักษะการฟัง และการฟังที่มีคุณภาพและก่อให้เกิดความเข้าใจคือการฟังด้วยใจ ซึ่งเป็นการรับฟังเพื่อแสวงหาความเข้าใจ เข้าใจตัวตนของเขา เข้าใจสิ่งที่เขาต้องการ การฟังด้วยใจนั้น หากทำได้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการรักษาทุกๆความสัมพันธ์เลยค่ะ

 

 

อุปนิสัยที่ 6 ประสานพลัง (Synergize)